وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نحوه مطالبه ووصول مالیات تکلیفی از افراد یکه از انجام تکالیف مقررخودداری می نمایند

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۳۱

  • 211-4056-37343 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:37343/4056/211 تاریخ:31/06/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر هیات عالی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی در اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 104اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، راجع به نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداختکنندگان وجوه موضوع ماده مذکور در صورت خودداری آنها از انجام تکالیف مقرر، مقتضی است به شرح زیر اقدام گردد: 1- اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی مزبور توسط اشخاص موصوف کسر و پرداخت نشده باشد. پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته مالیات علیالحساب متعلق به وجوه پرداختی مرتبط با امور مذکور در متن ماده 104را همراه با جرایم متعلقه موضوع ماده 197وماده 199بدون فوت وقت و با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نماید. 2- در صورت استنکاف اشخاص ذیربط از پرداخت مالیاتهای تکلیفی مطالبه شده، پس از سیر مراحل قانونی و قطعیت مالیاتهای تکلیفی مورد مطالبه، ادارات امور مالیاتی مربوط مکلف به وصول آن از طریق ملیات اجرایی طبق مقررت فصل نهم از باب چهارم قانون مزبور میباشند. 3- در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که مالیاتهای تکلیفی موصوف توسط اشخاص کسر ولی به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نشده است ادارات امور مالیاتی بایستی نسبت به وصول مالیات و جرایم آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون یاد شده اقدام نمایند. 4- در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 یادشده، توسط دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده میکنند. و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، کسر نشده باشد، اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد ومدارک مثبته ، مالیات علی الحساب موصوف را با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و در صورت خودداری اشخاص مذکور از پرداخت مالیات مطالبه شده ، پس از سیر مراحل قانونی پرونده و قطعی شدن آن ، مالیات و جرایم متعلقه موضوع ماده 197وماده 199 قانون مزبور را از حساب بانکی اشخاص صدرالاشاره ذیربط برداشت و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. 5- اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 توسط موسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وسایراشخاص مذکور در بند (4) این بخشنامه کسر ولی به حساب مالیاتی مربوطه واریز نشده باشد، با استناد به اسناد ومدارک مثبته ، مالیات تکلیفی کسر شده را همراه با جرایم متعلقه از حساب بانکی اشخاص یاد شده برداشت وبه حساب مالیاتی تعیین شده واریز نماید. 6- در موارد مذکور در بندهای 4 و 5 فوق ، ادارات کل امور مالیاتی از طریق اداره وصول و اجرا، ذیربط ( در تهران ادارات کلی که فاقد اداره وصول و اجراء میباشند از طریق اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران ) اقدام نمایند. برداشت از حساب بانکی اشخاص موصوف توسط ادارات وصول و اجرا، مستلزم انجام تشریفات مذکور در فصل نهم از باب چهارم قانون فوق الذکر نمیباشد. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (مفاد بندهای 4 و 5 این بخشنامه در قسمت های مغایر با رأی شماره 3181/201 مورخ 30/4/1383 شورای عالی مالیاتی کان لم یکن می گردد.)
شماره :8603/1923/211 تاریخ :21/05/1383 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر رای شماره 3181-201 مورخ 30/4/83 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می نماید مفاد بندهای 4و5 بخشنامه شماره 37343/4056-211مورخ 31/6/1381 در قسمت های مغایر با رای مذکور کان لم یکن میگردد. البته لازم است تخلفات مسئولین موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از بررسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط اعلام نماید. حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:3181/201 تاریخ:30/04/1383 پیوست: در اجـرای دسـتور رئیـس کـل سـازمـان امـور مـالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852-203 مورخ 17/3/83 دادستان انتظامی مالیاتی، موضوع در جلسه 8/4/83 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می باشد. اجمال موضوع نامه مزبور اینست: رئیس شورای عالی مالیاتی قبلا به موجب نامه شماره 7741-4/30 مورخ 5/10/77 اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری بر خلاف مقررات مربوطه مالیات های تکلیفی را از ذینفع کسر و به حساب مربوطه واریز ننمایند، فقط مشمول تبصره یک ماده (199) بوده و اخذ جریمه معادل 20% مالیات پرداخت نشد، " متن ماده 199" از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند 4 بخشنامه 37343 / 4056-211 مورخ 31/6/81 رئیس کل سازمان متبوع مغایر با نظر یاد شده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده (199) باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده اند که به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد. هیأت عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت و اصدار رأی می نماید: با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توأمان جرائم و حبس تادیبی، به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20% نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و شهرداری، بنابراین مسئولین وزارتخانه ها و... در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیات های تکلیفی، فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی می باشد. سید محمود حمیدی محمد رزاقی علی اکبر نور بخش محمد علی سعید زاده اسد اله مرتضوی داریوش آل آقا حسن عباسی پناه غلامرضا نوری اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 201-3181

مسئولین دولتی مشمول مجازات تخلفات اداری هستند و 20% جریمه...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0