وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات های تکلیفی کسر شده که پرداخت نشده به همراه جرایم وصول شود

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۰۶

  • 233-2928-4893-8494 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:8494/4893/2928/233
تاریخ :06/10/1382
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان ......
اداره کل......

به قرار اطلاع برخی از پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده 104قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه پس از کسر مالیاتهای تکلیفی از پرداخت آن در موعد مقرر قانونی خودداری می نمایند که چنین رویه ای ضمن تخطی از مفاد ماده قانونی مذکور منجر به تاخیر در وصول منابع درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قوانین بودجه می شود.
لذا مقتضی است کلیه ادارات امور مالیاتی ذیربط (حوزه های مالیاتی ) به استناد تبصره (6) ماده مزبور نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلقه به همراه جرائم مقرر قانونی بدون فوت وقت و براساس دستورالعمل شماره 37343-4056-211 مورخ 31/6/81 اقدام لازم معمول نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.


عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 211-4056-37343

نحوه مطالبه ووصول مالیات تکلیفی از افراد یکه از انجام تکا...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0