وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

شناسنامه قانون مالیات های مستقیم

  • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

  • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

  • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

 

نام : قانون مالیات های مستقیم

تعداد باب : 5 باب

تعداد مواد : 282 ماده قانونی

تعداد مواد حذف شده : 63 ماده

آخرین اصلاحات : 31/04/1394

 

در این مقاله در راستای آموزش مالیات برای درک بیشتر قانون مالیات های مستقیم و استفاده مفید تر از آن و به تبع آن پیدا کردن مواد مورد نیاز تصمیم گرفته شد که بصورت جدول بندی و منظم این قانون در اختیار شما قرار بگیرد.

 

بـــاب اول

   
تعداد فصل: 0
تعداد مواد : 2 ماده
تعداد مواد حذف شده : 0

 

 

بـــاب دوم

تعداد فصل ها باب دوم، مالیات بر دارایی
فصل اول : مالیات سالانه املاک – شامل مواد قانونی 3 الی 9
فصل دوم : –         شامل مواد قانونی 10 ال 11
فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر- شامل مواد قانونی 12 الی 16
فصل چهارم : مالیات بر ارث – شامل مواد قانونی 17 الی 43
فصل پنجم : حق تمبر – شامل مواد قانونی 44 الی 51
تعداد کل مواد : 49 ماده
تعداد مواد حذف شده : 31 ماده

 

 

بـــاب سوم

تعداد فصل ها باب سوم : مالیات بر درآمد
فصل اول : مالیات بر درامد املاک – شامل مواد قانونی 52 الی 80
فصل دوم : مالیات بر درآمد کشاورزی – شامل مواد قانونی 81 الی 81
فصل سوم : –         شامل مواد قانونی 82 الی 92
فصل چهارم : مالیات بر درامد مشاغل – شامل مواد قانونی 93 الی 104
فصل پنجم : مالیات بر درامد اشخاص حقوقی – شامل مواد قانونی 105 الی 118
فصل ششم : مالیات بر درآمد اتفاقی – شامل مواد قانونی 119 الی 128
فصل هفتم : مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف – شامل مواد قانونی 129 الی 131
تعداد کل مواد : 80 ماده
تعداد مواد حذف شده : 11 ماده

 

 

بـــاب چهارم

تعداد فصل ها باب چهارم، در مقررات مختلفه
فصل اول : معافیت ها – شامل مواد قانونی 132 الی 146
فصل دوم : هزینه های قابل قبول و استهلاک – شامل مواد قانونی 147 الی 151
فصل سوم : قرائن و ضرایب مالیاتی – شامل مواد قانونی 152 الی 154
فصل چهارم : مقررات عمومی – شامل مواد قانونی 155 الی 176
فصل پنجم : وظایف مودیان – شامل مواد قانونی 177 الی 181
فصل ششم : وظایف اشخاص ثالث – شامل مواد قانونی 182 الی 188
فصل هفتم : تشویقات و جرائم مالیاتی – شامل مواد قانونی 189 الی 202
فصل هشتم : ابلاغ – شامل مواد قانونی 203 الی 209
فصل نهم : وصول مالیات – شامل مواد قانونی 210 الی 218
تعداد کل مواد : 87 ماده
تعداد مواد حذف شده : 9 ماده

 

 

بـــاب پنجم

تعداد فصل ها باب پنجم، سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
فصل اول : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها – شامل مواد قانونی 219 الی 235
فصل دوم : ترتیب رسیدگی – شامل مواد قانونی 236 الی 243
فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی – شامل مواد قانونی 244 الی 251
فصل چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن – شامل مواد قانونی 252 الی 259
فصل پنجم : هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن – شامل مواد قانونی 261 الی 262
فصل ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات ان – شامل مواد قانونی 263 الی 282
تعداد کل مواد: 64 ماده
تعداد مواد حذف شده 12 ماده

 

تهیه شده توسط راوی حساب

 

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0