وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

احکام مالیاتی آیین ‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : بخشی منسوخ شده
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

  • 12536-ت58715هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 12536/ت58715هـ
تاریخ: 1400/02/07
تصویب نامه هیأت وزیران
بسمه تعالی
« با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو – وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ورزش و جوانان
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش و پرورش -وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 1400/02/01 به پیشنهاد شماره 25990 مورخ 1400/01/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین ‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
ماده 1- در این آیین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:
1- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.
2- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.
3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
6- کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (1) بند (ک) تبصره (5) قانون.
7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌ شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند[1].
8- اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و آیین ‌نامه اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- هستند.
9- صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر می ‌شوند، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.
10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌ های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌ نامه برای تأدیه مطالبات قطعی ‌شده یا تأدیه ناشی از پیش ‌پرداخت طرح‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای توسط دستگاه‌ های اجرایی واگذار می‌ شوند.
11- مطالبات قطعی ‌شده: مطالبات قطعی‌ شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366-، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/ مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌ حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشند.
12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین‌ شده در این آیین ‌نامه تعیین می‌ شود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌ شود.
13- دستگاه‌ های اجرایی: دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395-.
14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
15- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.
16- قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود.
17- سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌ اندازی کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم می ‌کند.
18- عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/ بانک ‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می ‌شود.
19- تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم)های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی ‌نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.
ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌ نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می ‌شود:
5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می ‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار نماید. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می کند. خزانه‌ داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید [2] به عنوان وصولی مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور کند[3].
تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌ شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.
8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی ‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق‌ های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین ‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌ رسانی ‌کنند. مبلغ اسمی اسناد یاد شده در سررسیدهای مقرر، به حساب ‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز می ‌شود.
ماده 21 – هزینه‌ های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت ‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات ‌های مستقیم- مصوب 1366-، صرفا برای اشخاص دریافت ‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می ‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] .به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 1400/06/13 هیأت وزیران، در بند 7 ماده 1، عبارت «مشمول مالیات نمی شوند» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند» اصلاح شد. [2] .به موجب تصویب نامه شماره 56420/ت 59994هـ مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران، عبارت «پس از وصول در سررسید» حذف شد. [3] .به موجب تصویب نامه شماره 170039/ت59661هـ هیأت وزیران، بند 5 ماده 3 به شرح فوق اصلاح شد. قابل ذکر است قبلا به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 1400/06/13 هیأت وزیران،عبارت «پس از وصول در سررسید» از بند 5 ماده 3 حذف شده بود. متن بند 5 ماده 3 قبل از اصلاح: «در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می ‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه‌ داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0