وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاح ماده 11 آئین نامه اجرایی شماره 67452/ت 28328 مورخ 1381/12/28

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۶/۰۷

  • 211-2031-9717 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 9717/2031/211
تاریخ: 1383/06/07
پیوست:دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
پـیـرو بخـشـنامه شـماره 5651/ 7/211 مــورخ 1382/01/06 به پـیوست تـصـویر تـصویـب نـامه شـمـاره 19362/ ت 30957هـ مـورخ 1383/04/16 هـیأت مـحترم وزیـران مـبـنی بـر اصـلاح مـاده "11" آئیـن نامـه اجـرایـی شـماره 67452/ ت 28328 هـ مـورخ 1381/12/28 مـوضوع مـاده "9" قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اجراء ارسال می گردد.
 
علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره 19362/ت 30957هـ
تاریخ :1383/04/16
پیوست:
وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان ثبت و املاک کشور
هـیئت وزیـران در جـلسـه مـورخ 1383/04/14 با تـوجه بـه نـظر رییـس مـجلـس شـورای اسلامی ، موضوع نامه های شماره 95211/6472 هـ/ب مورخ 1382/12/26 و شماره 12083/6712هـ /ب مورخ 1383/02/26 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328هـ مورخ 1381/12/28 به شرح ذیل اصلاح می شود: عـبـارت " مـالیـات یـادشـده، بــه ازای ســپری شــدن یــک ســال از عــمر خـودرو (و حـداکـثر تا پنـج سـال ) به مـیزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد " به انتهای ماده (11) اضافه می گردد.
 
محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره :5651/7/211
تاریخ:1382/01/06
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شو رای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328هـ مورخ 1381/12/28 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 211-7-5651

بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی ک.ض.ع ماده 9 قانون اصلاح...
  • 67452-ت28328هـ

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون ...
  • 19362-ت30957هـ

*اصلاح آئین نامه تجمیع عوارض تصویب نامه 67452

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0