وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره : 210/3377/ص تاریخ: 1402/03/01 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401/12/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد (6) و (8) دستورالعمل موضوع تبصره ‌2 بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به شماره 70313 مورخ 1401/04/14) موضوع بخشنامه شماره 200/1401/24 مورخ 1401/05/04 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌ شود. مهدی رعنایی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی   دانلود تصویر