وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۲/۱۷

  • 7386-ت28496هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7386/ت 28496هـ
تاریخ: 1382/02/17
پیوست:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن
هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/02/27 بنا به پیشنهاد شماره 245719/01 مورخ 1381/12/27 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
“ آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور”
ماده 1- به منظور آماده سازی هرچه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به :
الف : گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (L.C.T) جهت تحقق اقتصا د “ دانایی محور“ در راستای توسعه پایدار ملی ,
ب : توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه L.C.T در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا ,
ج : توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی ,
د: انجام تمهیدات زیرساختی توسعه L.C.T شامل شبکه دسترسی , امنیت , قوانین و مقررات , مناع و تسهیلات ,
هـ : توسعه زمینه ها و فرصت ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه L.C.T دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع “ توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ” (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند . در همین راستا دستور العمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت .
ماده 3- برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1382 اعلام می گردد:
الف : طرح دولت الکترونیکی (سیستم , شبکه مجازی , قانون و امنیت).
ب : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور.
ج : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت , درمان و آموزش پزشکی .
د: طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی .
هـ : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد, بازرگانی و تجارت .
و: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای .
ز: طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک های فناوری .
ماده 4- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند در تهیه وتنظیم موافقتنامه های سال 1382 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه ها در جهت برنامه های فوق و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال تر شدن این دستگاه ها و شرکت های دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکت ها فراهم سازد .
ماده 5- کلیه دستگاههای اجرایی کشور بویژه دستگاه هایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست , مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.
تبصره 1- وزرا و روسای دستگاه ها مسئولیت ویژه راهبری , پیگیری و نظارت این مهم را برعهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.
تبصره 2- نماینده ویژه رییس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسئولیت پیگیری , نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس جمهور و دولت برعهده دارد.
ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباعات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.
ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در ماده (3) این تصویب نامه و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست های ذیل اقدام نماید:
الف : واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت ها به بخش خصوصی.
ب : سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساخت های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی .
ج : عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمان های جدید.
د: احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.
هـ - صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصا نظام آموزشی کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات .
و: ایجاد محیط و توسعه کاربردی اقتصادی مبتنی برآن در شبکه . ز: انجام طرح های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استان ها).
ح : تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های استانی و طرح های اختصاصی دستگاه ها و شرکت های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند, مشروط به تامین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان , دستگاه و یا شرکت دولتی ذی ربط .
ماده 8- به منظور احترازتوسعه تصدهای دولتی و همچنینبسط فرصت ها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور , در اجرای مواد (2) و (3) و تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- خرید خدمت و یا انعقاد قراردادهای مربوط به طرحهاو پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاهها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاه ها اعلام نمایند.
تبصره – گزارش های تکمیلی هر سه ماه یک بار به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور تقدیم می شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
ماده 10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابرات ایران و استان ها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.
ماده 11- وزارت راه و ترابری , استانداری ها, فرمانداری ها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعات فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند.
ماده 12- هزینه هایی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحیه های بعدی آن تطبیق نکند , جزء هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره – تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده 13- فعالیت های مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم , طرحهای نرم افزاری , ایجاد شبکه , پایگاه داده , کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند(5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تایید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد. عقد قراردادهای بالاتر از چهارصد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تایید وزیر مربوط صورت می گیرد. جرئیات مصادیق کلیه طرحهای این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14- جذب (استخدام) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه “ تکفا ” در قالب طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون برسقف ردیف های تخصیصی مجاز می باشد. این ردیف های مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15- به پیوست عناوین طرحها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ می گردد. هرگونه تغییر در فعالیت های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به در خواست دستگاه اجرایی و تایید دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد.
ماده 16- هزینه اعتبارات ردیف 503623 و اجرای سایر احکام مندرج در بندهای “ الف ” , “ ب ” , “ت ” , “ ث ” و “ ج ” تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس مفاد این آیین نامه صورت می پذیرد.
محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0