وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در خصوص لغو سایر قوانین مغایر با قانون تجمیع عوارض

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۶/۱۸

  • 28917 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:28917
تاریخ:1383/06/18
پیوست:دارد
پیرو بخشنامه شماره 12465 مورخ 1382/04/04 و با عنایت به ماده (10) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مبنی بر لغو کلیه قوانین عام و خاص مغایر با قانون اخیر الذکر،ضمن ارسال تصویرنامه شماره 22121/2012- 211مورخ 1383/05/29 وزارت امور اقتصادی و دارائی و تأکید مجدد براجرای مفاد بخشنامه فوق الذکر مقتضی است کلیه وزارت خانه ها،سازمان ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی اقدامات انجام شده در ارتباط با بخشنامه مزبور را تا تاریخ 1383/06/31 به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.
 
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:22121/2012/211
تاریخ:1383/05/29
پیوست:
جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور

با سلام
احتراما به استحضار می رساند:
علیرغم بخشنامه شماره 12465 مورخ 1382/04/04 حضرتعالی و مکاتبات انجام شده پیرو آن از طرف وزارتخانه پس از گذشت بیش از یک سال تاکنون فقط وزارتخانه های آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن مفاد بخشنامه را اجرا نموده اند، از طرفی بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که برخی از وزارتخانه ها،موسسات دولتی و شهرداریها در اجرای قوانین، مصوبات و یا دستورالعملهای قبل از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (معروف به قانون تجمیع عوارض) کماکان وجوهی را از آنها مطالبه و یا دریافت می نمایند، نسبت به مطالبه و دریافت آن وجوه معترض و بلحاظ مسئولیتی که سازمان امور مالیاتی در زمینه وصول وجوه مقرر در قانون تجمیع عوارض بعهده دارد، با این وزارتخانه و یا سازمان مزبور مکاتبه و درخواست پاسخگوئی و رسیدگی می نمایند،در حالیکه بلحاظ عدم اجرای بخشنامه فوق الاشاره از طرف مراجع ذیربط پاسخگوئی به آنان مقدور نبوده و بالمال موجب بروز نارضایتی مراجعین می گردد. بنا به اوصاف فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 10 قانون موسوم به تجیمع عوارض کلیه قوانین عام و خاص مغایر ملغی شده اند،مستدعی است مقرر فرمایند سایر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط مفاد بخشنامه را حداکثر تا تاریخ 1383/06/31 اجرا و نتیجه را که متضمن فهرست و عنوان وجوهی که بعد از اجرای قانون معروف به تجمیع عوارض کماکان مطالبه و وصول می نمایند و مستند قانونی دریافت وجوه مورد اشاره را به این وزارتخانه اعلام فرمایند.

سید صفدر حسینی

شماره:12465
تاریخ:1382/04/04
پیوست:
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انتقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق قانون اصلاح موادی از برنامه قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب1381 مجلس شورای اسلامی (( کلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده)) واز اول سال مزبور برقراری ودریافت هر کونه وجوه از جمله مالیات غیر مستقیم وعوارض صرفا به موجب قانون یاد شده مجاز می باشد. معهذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه های اجرایی کماکان بر اساس قوانین و مقررات ملغی شده عوارض ووجوهی از اشخاص وصول می گردد. لذا مقتضی است وزراء و بالاترین مقام دستگاه اجرائی دستور اکید توقف وصول عوارض وسایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذیربط ابلاغ ونتیجه را به وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه در هر یک از دستگاه های فوق الذکر به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط می باشد.
 
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه: بخشنامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 6653/2441-211 مورخ 1382/05/05 ابلاغ گردیده است
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 12465

وصول هر گونه عوارض از اول 82 به جز تجمیع عوارض لغو گردیده...
  • 211-2441-6653

بخشنامه در خصوص لزوم اجرای صحیح قانون اصلاح موادی از قانو...
  • 211-2012-22121

اجرای بخشنامه شماره 12465 مورخ 1382/04/04 در خصوص وصول وج...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0