وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اقدامات لازم در خصوص ترتیبات اجرایی صدور برخط گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

  • 230-24595-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 230/24595/د تاریخ: 1401/04/22 ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور در اجرای مفاد دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/04/18 موضوع "ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم"، نظر به تاکیدات رییس کل محترم سازمان و به منظور تکریم ارباب رجوع، حذف مراجعات غیر ضرور و افزایش بهره وری ادارات امور مالیاتی، از تاریخ 1401/07/01 گواهی موصوف بدون ارجاع به واحدهای مالیاتی و بر مبنای اطلاعات مالیاتی مودی در سامانه های سازمان، از جمله سامانه عملکردی، وصول و اجرا، سنیم و ... صادر خواهد شد. بر این اساس، صرفا مودیانی که به بدهی های شناسایی شده در سیستم معترض باشند، برای تعیین تکلیف به اداره امور مالیاتی مراجعه می نمایند. لذا بدیهی است در صورت به روز بودن اطلاعات پرداخت های مودی در سامانه های سازمان، مراجعات مذکور به حداقل ممکن خواهد رسید. با عنایت به توضیحات فوق و به منظور ایجاد بستر مناسب برای اجرای دستورالعمل موصوف، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایید که حداکثر تا تاریخ 1401/06/20 همکاران ذیربط، به ویژه همکاران حوزه کاری حسابداری و واحدهای وصول و اجرا، اقدامات زیر را به عمل آورند: -1 ثبت و به روزآوری دقیق آخرین اطلاعات مربوط به پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی های مودیان در سامانه های مربوط (اعم از پرداخت، تقسیط، بخشودگی جرایم، ثبت چک های دریافتی از مودی و ...) -2 ارسال اطلاعات بدهی های قطعی پرداخت نشده مودیان به واحدهای وصول و اجرا -3 به روزآوری اطلاعات پرداخت های مودیان در سامانه وصول و اجرا با عنایت به اهمیت موضوع و آثار آن، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این نامه بر عهده مدیران کل محترم می باشد. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-1401-530

ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0