وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها :

  • تاریخ بخشنامه : بدون تاریخ

  • 230-21809 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی شماره: 230/21809/د تاریخ: 1399/05/22 مواد 198 و 218 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع : ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات­های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی­های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت­های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی­های مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی   دانلود دستورالعمل 21809-230
دانلود پی دی اف

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0