وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی

شماره: 230/21809/د

تاریخ: 1399/05/22

مواد 198 و 218

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع : ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی

در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات­های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی­های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت­های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی­های مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

دستورالعمل 21809-230

اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی

 

دانلود دستورالعمل 21809-230

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0