وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی

  • وضعیت : معتبر است
  • نویسنده : محمد جواد عظیمی فرد

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

  • شماره بخشنامه : 230-21809

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره یا هر قسمتی از بخشنامه مشکلی داشت روی لینک بالا کلیک کنید

ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی شماره: 230/21809/د تاریخ: 1399/05/22 مواد 198 و 218 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع : ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات­های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی­های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت­های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی­های مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی   دانلود دستورالعمل 21809-230
دانلود پی دی اف
فایل پیوست