وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال 1392

زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال 1392 شماره بخشنامه: 230/10359/د تاریخ: 1398/02/30 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی احتراما پیرو بند ( 2-2 ) دستورالعمل شماره 230/97/14 مورخ 1397/08/02 موضوع «مهلت تعیین شده جهت اصلاح کدگذاری آن دسته از رکوردهای اطلاعاتی که اشتباها کدگذاری و یا الصاق گردیده اند، توسط کاربران سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی مستقر در واحد اطلاعات و خدمات ادارات کل امور مالیاتی کشور که تا تاریخ 1397/08/30 تعیین شده بود»، به اطلاع می­رساند: به منظور جلوگیری از بروز مشکلات آتی ناشی از رکوردهای اطلاعاتی غیر مرتبط مذکور در کارتابل ادارات کل امور مالیاتی از حیث: 1) الزام به رسیدگی مالیاتی رکوردهای اطلاعاتی مانده در کارتابل ادارات کل جهت احتراز از شمول مرور زمان شدن وفق ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، 2) اقدامات پیش رسیدگی در اجرای ماده 229 قانون، 3) انتقال پرونده مالیاتی رسیدگی شده; و همچنین سایر موارد مرتبط با موضوع، علی الخصوص اطلاعات مالیاتی عملکرد سال 1392، کاربران دارای دسترسی در ادارات حداکثر تا پایان روز 1398/03/04 می­توانند نسبت به اصلاح کدگذاری اطلاعات موصوف اقدام نمایند. شایان ذکر است پس از تاریخ تعیین شده، امکان اصلاح کد گذاری مسدود خواهد گردید.   نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم