وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ضوابط اجرایی تبصره 3 و 10 سال معافیت انتقال کارخانه های در محدوده 120کیلومتری تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۳/۰۲

  • 211-804-2916 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :2916/804/211
تاریخ :1383/03/02
پیوست:دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ....مصوب 1382/05/26 که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و تصویب گردیده , جهت اطلاع و اجرا ابلاغ میگردد . مقتضی است ضوابط اجرائی مصوب به واحدهای تابعه ابلاغ و در جهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت و اقدامات آموزشی لازم را معمول نمایند.
عیسی شهسوارخجسته
ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ....مصوب 1382/05/26
ماده 1: تعاریف : الف ) کارخانه : واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی از وزارت صنایع و معادن بوده یا اینکه قبلا از وزارت خانه های صنایع , صنایع سنگین , معادن و فلزات یا جهاد سازندگی حسب مورد پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی اخذ نموده باشد. ب ) شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران : فاصله یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران با تائید وزارت راه وترابری .
ماده 2: صاحبان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تاسیسات خود به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران از معافیت ده ساله مقرر در تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/30 و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای محل جدید مراتب را کتبا به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند.
ماده 3: اشخاص مذکور در ماده 2 ظرف یک ماه پس از انتقال کامل تاسیسات و استقرار در محل جدید آمادگی خود را برای شروع بهره برداری کتبا به سازمان صنایع و معادن استان و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.
ماده 4: نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تاسیسات مربوط به کارخانه کلا جمع آوری و به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد, سازمان صنایع و معادن استان مربوط پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتبا ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع استان مربوطه اعلام می نماید.
ماده 5: تاریخ شروع بهره برداری برای معافیت مالیاتی کارخانه های موضوع این ضابطه تاریخ صدور پروانه بهره برداری خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبدا مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده توسط اداره کل امور مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد.
ماده 6: تعداد کارکنان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانونی و با لیست پرداخت حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و با آمار کارکنان بیمه شده , ارسالی به وزارت کار وامور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به سازمان صنایع و معادن در سال مربوط تعیین می شوند.
ماده 7: صاحبان کارخانه هائیکه مایلند تاسیسات خود واقع در شعاع 120 کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد, تبریز, اهواز, اراک , شیراز و اصفهان ) را کلا به یکی از شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهنده و از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 3 ماده 138 (موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور.... مصوب 1382/05/26) استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای انتقال , مراتب را کتبا به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اطلاع دهند.
ماده 8: صاحبان کارخانه های متقاضی استفاده از مشوق موضوع ماده 7 این ضابطه اجرایی باید مدارک زیر را به اداره کل امور مالیاتی و سازمان صنایع و معادن استان مربوط , ارائه نمایند: الف ) اعلام آمادگی برای شروع بهره برداری در محل جدید (بصورت کتبی ) ب ) تائید استقرار کارخانه جدید در شهرک صنعتی مصوب از شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوط .
ماده 9: پس از دریافت مدارک موضوع ماده 8 (فوق الذکر ) نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تاسیسات مربوط به کارخانه انتقالی کلا جمع آوری و خارج گردیده باشد و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد , سازمان صنایع و معادن استان پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتبا ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع و معادن اعلام می نماید.
ماده 10: اداره کل امور مالیاتی مربوط با دریافت تائیدیه های موضوع ماده 8 و از تاریخ بهره برداری در محل جدید, معافیت مالیاتی موضوع ماده 7 این ضوابط اجرائی را به مدت پنج سال اعمال خواهد نمود. تبصره : در صورتیکه محرز شود , قبل از اعلام کتبی موضوع ” مواد 3 یا 8 حسب مورد “ قسمتهایی از تاسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته , درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی ودارایی جهانگیری وزیر صنایع و معادن اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره «3» ماده «138» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده «6» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده«113» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 موضوع بخشنامه شماره 2916/804- 211 مورخ 1383/03/02 سازمان امور مالیاتی کشور تبصره ذیل ماده «10» به «تبصره 1» اصلاح و «تبصره 2» به شرح زیر به ذیل ماده «10» اضافه گردد: تبصره2: مودیان مشمول ماده «7» این ضوابط اجرایی که نسبت به انتقال کارخانه های خود قبل از 1391/12/29 به شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نموده اند چنانچه قبل یا بعد از انتقال تأسیسات کارخانه خود به شهرکهای صنعتی مصوب، صرفا نسبت به اعلام کتبی موضوع ماده «7» و بند(الف)ماده «8» به اداره امور مالیاتی و تسلیم مدارک مورد اشاره در ماده «8» اقدام ننموده باشند در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این اصلاحیه نسبت به اعلام انتقال تأسیسات خود به شهرکهای صنعتی مصوب به ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند و مدارک ذیل را که به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی عملکرد سال یا سالهای مربوطه در یکی از مراحل رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی قابل طرح باشد امکان برخورداری از معافیت مالیاتی قسمت اخیر تبصره «3» ماده «128» قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات دارا خواهند بود. 1. تصویر درخواست انتقال به شهرکهای صنعتی مصوب ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت به تاریخ قبل از انتقال که تسلیم آن به تأیید سازمان مذکور رسیده باشد. 2. تصویر پروانه بهره برداری یا گواهی صنعتی قبل از انتقال. 3. تصویر پروانه بهره برداری بعد از انتقال. 4.گواهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط مبنی بر انتقال کارخانه به شهرک صنعتی مصوب، جمع آوری و خروج ماشین آلات کارخانه قبلی و عدم هر گونه فعالیت مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق. برای کارخانه های انتقالی از تاریخ 1392/01/01 به بعد رعایت ضوابط قبلی الزامی است.
علی طیب نیا
محمدرضا نعمت زاده
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر صنعت، معدن و تجارت
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0