وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص زای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به استفاده مودیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای کتمان شده

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۹/۰۹

  • 211-5332-50884 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:50884/5332/211 تاریخ:09/09/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دانشکده امور اقتصادی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی رأی شماره 6838/201 مورخ 12/8/81 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای تبصره ذیل ماده 192 قانون مالیات های مستقیم درباره استفاده مودیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مزبور نسبت به درآمدهای کتمان شده، که در اجرای مقررات ماده 258 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 صادر گردیده وبرای شعب شورای عالی مالیاتی وهیأت های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد، جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد. عیسی شهسوارخجسته
پیوست: شماره:6838/201 تاریخ:13/08/1381 پیوست: رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نظر به اینکه در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت حساب سودوزیان ) کتمان گردیده قبلا از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده 258قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 23/11/78 و 16/11/80 مطرح گردیده اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت , موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد, علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجددا موضوع در جلسه مورخ 20/7/1381 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رای مینماید: رأی اکثریت : چون بنا به حکم ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , اشخاص حقوقی و کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان متکی به دفاتر قانونی می باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق الذکر در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد, بنابراین کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفا‌باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد. سیدمحمود حمیدی محمدعلی پیک پور سیداسداله مرتضوی داریوش آل آقا حسن عباسی پناه عباس رضائیان نظر اقلیت : نظر به اینکه وفق تبصره ماده 193قانون مالیاتهای مستقیم , شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفا تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان مورد حکم قانونی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود میباشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست , لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان , قانونی بنظر نمی رسد, کما اینکه قبلا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است . محمد رزاقی علی اکبر نوربخش محمد علی سعیدزاده
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 201-6838

درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قید شده در دوران معافیت 1...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0