وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آئین نامه اجرائی بند 9 ماده 148

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۷/۰۷

  • 211-4299-1382 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:211/4299/1382

تاریخ:1381/07/07

پیوست: داردسازمان امور اقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادیآئین نامه اجرائی مقررات مربوط به بند 9ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد.محمد قاسم پناهی

معاون فنی وحقوقی

آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند (9) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/271- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه ، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط. [1]

2- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد ومدارک ارائه شده توسط مودی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زیر:

1-2- گواهی یا تائیدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند. و یاهرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تائید نماید.

2-2- صورتجلسه یا صورتجلساتی که درخصوص ایجاد خسارت توسط مودی یا سایر مراجع ذیربط دراین زمینه تنظیم گردیده است.

3-2- قراردادهای بیمه مربوط.

3- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا درهرصورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

4- ارائه تعهد کتبی مودی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشدهاست.

این آئین نامه در اجرای بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و بنا به پیشنهاد شماره 37310/4051-211 مورخ 1381/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی-1 بند 1 آئین نامه اجرایی مذکور ، به موجب دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 که طی بخشنامه شماره 210/99/56 مورخ 1399/07/21 ابلاغ شده است، ابطال گردید.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0