وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص تصویر آئین نامه اجرایی شماره 35675/ت 24721 هـ مورخ 28/12/ 81 ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و…

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۱۷

  • 211-131-2438 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :2438/131/211 تاریخ :17/04/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی به پیوست تصویر آئین نامه اجرایی شماره 35675/ت 24721 هـ مورخ 28/12/ 81 ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
شماره :35675/ت24721هـ تاریخ 28/12/1381 پیوست: وزارت علوم , تحقیقات و فناوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1381 به پیشنهاد مشترک شماره 20477/105 مورخ 5/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم , تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی کاربردی – توسعه ای و فناوری دولت مجاز است در تاسیس صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فناوری – که در این آیین نامه به اختصار صندوقها نامیده می شود- مشارکت نماید. ماده 2- صندوقها دارای شخصیت غیر دولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین نامه تشکیل می شوند و فعالیت می نمایند. ماده 3- صندوقها , مجازند به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی علمی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی انجام می شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آنها توسط مجمع عمومی تعیین می شود. ماده 4- میزان سرمایه گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل و نه درصد (49%) کل سرمایه اولیه آن صندوق خواهد بود . سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه صندوقها در قانون بودجه سالانه کشور ضمن ردیف خاصی پیش بینی می شود. ماده 5- منابع تامین سرمایه صندوقها عبارت است از : 1- ردیفهای مقرر در قوانین بودجه سالانه کشور که تحت عنوان کمک یا مشارکت پیش بینی می شود. 2- سرمایه گذاری بانکها و موسسات مالی و شرکتهای دولتی . 3- سرمایه گذاری مراکز پژوهشی , واحدهای تحقیق و توسعه , تشکلهای صنفی و پژوهشگران منفرد. 4- کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی . 5- سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوقها مندرج در ماده (7) این آیین نامه . 6- اعتبار مصوب وزارتخانه ها , سازمانها, شرکتها و موسسات دولتی . ماده 6- صندوقها مجازند برای انجام فعالیتهای خود از تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده دولتی استفاده کنند. ماده 7- موضوع فعالیت صندوقها عبارت است از: 1- اعطای وام و تسهیلات به : الف – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی , فرهنگی , هنری و فناوری . ب – اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری . - اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید. 2- تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری . 3- تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد در ازای دریافت درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیر کرد, به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها . 4- صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری غیر دولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق. تبصره – طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته های علمی و فنی یا موجب استفاده از اندوخته های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین شود . ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است امکان استفاده صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای قانون سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 – را فراهم آورد . ماده 9- به منظور هدایت ونظارت بر فعالیت دولت در صندوقها کارگروه هماهنگی از اعضای زیر تشکیل می شود: 1- وزیر علوم، تحقیقات وفناوری (رئیس). 2- وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار او. 3- رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور یا نماینده تام الاختیار او. 4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده تام الاختیار او. 5- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار او. 6- وزیر دستگاه ذیربط یا نماینده تام الاختیار او. 7- چهار نفر از نمایندگان تشکل های علمی به انتخاب خودشان. 8- معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ورئیس سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران (دبیر). تبصره- دبیرخانه این کارگروه در وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مستقر است. ماده 10- وظایف کارگروه هماهنگی موضوع ماده (9) این آئین نامه به شرح زیر است. 1- تعیین سهم مشارکت هریک از صندوقها از اعتبار بودجه سالانه کشور. 2- تعیین سهم هر یک از صندوق ها از یاراده سود تسهیلات. 3- تعیین نماینده دولت در مجمع عمومی هر صندوق. 4- اتخاذ تصمیم در خصوص سهم مشارکت دولت در صورت انحلال صندوقها. ماده 11- سهم مشارکت دولت از محل اعتبار بودجه سالانه کشور پس از مبادله موافقتنامه وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در اختیار صندوقها قرار می گیرد. تبصره- امکانات ومنابع سایر شرکت ها ودستگاه های دولتی که با موضوع فعالیت صندوق ها مرتبط هستند پس از مبادله موافقتنامه بین وزیر علوم، تحقیقات وفناوری و وزیر ذی ربط در اختیار صندوق ها قرار می گیرد. ماده 12- دولت در تأسیس صندوقهایی مشارکت می کند که اساسنامه آنها بر اساس اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش وفناوری غیر دولتی تنظیم شده باشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 35675-ت24721هـ

آیئن نامه اجرایی ماده 100 برنامه سوم

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0