وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تحلیل جلسه اعتراض موضوع ماده ۲۳۸ (ویدیو واقعی از جلسه)

 • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

 • تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۵

 • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

 • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

بررسی جلسه اعتراض به ۲۳۸ (ویدیو اصلی جلسه)

اولین مرحله دادرسی مالیاتی: اعتراض به برگ تشخیص مالیات

اولین مرحله دادرسی مالیاتی، اعتراض به برگ تشخیص مالیات است. برگ تشخیص مالیات، اوراقی است که توسط اداره امور مالیاتی صادر می‌شود و میزان مالیات قابل پرداخت توسط مودی مالیاتی را تعیین می‌کند. بعد از صدور برگ تشخیص، به مودی ابلاغ می شود که بعد از ابلاغ برگ تشخیص مودی باید براساس اختیارات حاصل از ماده ۲۳۷ قانون مالیات و دستورالعمل دادرسی مالیاتی و ماده ۵۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ اقدام به دریافت گزارش رسیدگی نماید تا از جزئیات و نحوه تهیه برگ تشخیص مطلع شود و براساس آن اقدامات بعدی را انجام دهد.
 

ماده ۲۳۸ قانون مالیات

ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می ‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می ‌تواند ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل ‌تام ‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج ‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل ‌شده، قطعی است. در غیر این‌ صورت برای رسیدگی به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می ‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره ۱- دستورالعمل اجرائی این ماده ‌با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‌رسد.
تبصره ۲- در مواردی که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.
 

مدارک لازم برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات

برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات، مودی مالیاتی باید مدارک زیر را تهیه کند:
 • برگ تشخیص مالیات
 • دلایل و مستندات قانونی اعتراض
 • حضور مودی یا وکیل قانونی، البته به لطف الکترونیکی شدن فرایند اعتراض به مالیات مودی می تواند از طریق سامانه الکترونیک اقدام به ثبت اعتراض و ارجاع پرونده به موضوع ماده ۲۳۸ نماید.

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات

مودی مالیاتی می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، به آن اعتراض کند. در صورتی که مودی مالیاتی در مهلت مقرر اعتراض نکند، برگ تشخیص مالیات قطعی شده و فرایند دادرسی مالیاتی مقداری پیچیده تر می شود. از زمان ثبت اعتراض به برگ تشخیص، مودی ۴۵ روز فرصت دارد تا در جلسه موضوع ماده ۲۳۸ یا ممیزکل شرکت نماید.
 

نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات

مودی مالیاتی می‌تواند اعتراض خود را به صورت کتبی و با ذکر دلایل و مستندات قانونی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم کند. اداره امور مالیاتی موظف است ظرف 30 روز از تاریخ دریافت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به مودی مالیاتی ابلاغ کند.
 

موارد قابل اعتراض در مرحله اول دادرسی مالیاتی

مودی مالیاتی می‌تواند نسبت به موارد زیر اعتراض کند:
 •  میزان مالیات تعیین‌شده
 •  نحوه محاسبه مالیات
 •  عدم رعایت مقررات قانونی در تعیین مالیات
 •  عدم رعایت حقوق مودی مالیاتی

تجدیدنظر در اعتراض

در صورتی که مودی مالیاتی با نتیجه رسیدگی اداره امور مالیاتی موافق نباشد، می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نتیجه رسیدگی، اعتراض خود را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد.
 

نحوه تنظیم اعتراض

مودی مالیاتی باید اعتراض خود را به صورت کتبی و با ذکر دلایل و مستندات قانونی تنظیم کند. در اعتراض باید موارد زیر ذکر شود:
 • مشخصات مودی مالیاتی
 • شماره پرونده مالیاتی
 • تاریخ و شماره برگ تشخیص مالیات
 • دلایل و مستندات قانونی اعتراض
 •  

 نحوه رسیدگی به اعتراض

اداره امور مالیاتی موظف است ظرف 30 روز از تاریخ دریافت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به مودی مالیاتی ابلاغ کند. در صورت موافقت اداره امور مالیاتی با اعتراض مودی مالیاتی، برگ تشخیص مالیات اصلاح خواهد شد. در صورت عدم موافقت اداره امور مالیاتی با اعتراض مودی مالیاتی، نتیجه رسیدگی به مودی مالیاتی ابلاغ می‌شود و مودی مالیاتی می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نتیجه رسیدگی، اعتراض خود را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد.
 

توصیه‌ها

مودیان مالیاتی باید در مرحله اول دادرسی مالیاتی از حقوق خود دفاع کنند و در صورت عدم حصول نتیجه، از مراحل بعدی دادرسی مالیاتی استفاده کنند. همچنین، توصیه می‌شود مودیان مالیاتی در صورت اعتراض به برگ تشخیص مالیات، از وکیل یا مشاور مالیاتی کمک بگیرند. بنا بر انچه گفته شد مرحله اول دادرسی مالیاتی، مرحله‌ای مهم است که می‌تواند در تعیین میزان مالیات قابل پرداخت توسط مودی مالیاتی تأثیرگذار باشد. بنابراین، مودیان مالیاتی باید در این مرحله از حقوق خود دفاع کنند و در صورت عدم حصول نتیجه، از مراحل بعدی دادرسی مالیاتی استفاده کنند. شما می توانید جهت آموزش مالیات به سایت راوی حساب مراجعه کنید.

 

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 1

وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۱۹ شهریور ۱۴۰۲ - محمود فریدونی

خیلی خیلی عالی بود . کاملا آموزش عملی عالی بود. ممنون
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

ممنون از لطف شما