وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812668 مورخ 1400/10/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 79805/210/د تاریخ: 1400/11/30 سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812668 مورخ 1400/10/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی‌بر « ابطال بخشنامه شماره 115/97/230 مورخ 1397/08/14 معاونت وقت مالیات های مستقیم از تاریخ صدور آن (1397/08/14)»، جهت اجرا ارسال می‌شود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی