وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین قیمت فروش دارائی شرکت توسط حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۱/۳۰

  • 201-9985 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 9985/201 تاریخ: 30/11/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 14912-5/3/81 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 1822 شماره سر ممیزی مالیاتی: اداره: کل مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 3/4/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 3074-4/30-22/4/81 خلاصه واخواهی: 1- این شرکت یک دستگاه بلدوزر کاترپیلار D&H به مبلغ 120 میلیون ریال را در سال 70 خریداری نموده واین معامله ثبت دفاتر گردیده است. 2- در تاریخ 19/3/78 بلدوزر مزبور به علت اسقاط بودن واز رده خارج شدن به موجب بیعانه به مبلغ 65 میلیون ریال به آقای حسن سعید زاده فروخته شده ومبلغ مزبور عینا ثبت دفاتر گردیده. 3- استهلاک محاسبه شده به موجب ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ 216 192 83 ریال بوده وارزش دفتری بعد از استهلاک مبلغ 784 807 36 ریال شده وبا توجه به قیمت 65 میلیون ریال فروش سود این مورد بالغ بر 216 192 28 ریال گردید وبا توجه به زیان عملکرد در سال 78 مالیاتی برای سود فوق ابراز نشد، ضمن اینکه شرکت در سال 78 معافیت مالیاتی داشته است. 4- حوزه مالیاتی بدون کارشناسی قیمت را 000 000 250 ریال برآورد وبعد از کسر استهلاک محاسبه شده سودی مبلغ 772 553 170 ریال محاسبه وبه عنوان درآمد مشمول مالیات مورد محاسبه مالیات قرار داده وعنوان نموده اند که تشریفات مزایده انجام نشده در حالی که شرکت خصوصی است و شرکت خصوصی برای خرید وفروش ماشین آلات وسایر دارائیهای خود تکلیف قانونی نسبت به انجام تشریفات مناقصه یا مزایده ندارد. 5- هیأت تجدید نظر به بخشی از توضیحات ومدارک توجه نموده ودرآمد مشمول مالیات را تقلیل داده اند در حالی که شرکت عین عملیات واقع شده را در دفاتر خود ثبت نموده وهیچ قصور یا کتمانی در عملیات خود نداشته است. بنا به موارد یاد شده تقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با بررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید: هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با عنایت به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حوزه مالیاتی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات نموده است اما با عنایت به اینکه تشخیص مالیات توسط حوزه مالیاتی بر اساس رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت صورت گرفته، حق این بوده است هیأت حل اختلاف مالیاتی یاد شده رأسا ویا با صدور قرار رسیدگی پیرامون اعتراضات مودی که طی لایحه وارده به شماره 3847 مورخ 5/3/81 (ولایحه تسلیمی در مرحله رسیدگی هیأت بدوی) عنوان گردیده، بررسی به عمل آورده ودر خصوص موضوع نفیا یا اثباتا به طور موجه ومدلل اظهارنظر وبر آن مبنا انشاء رأی می نمود، در حالی که چنین بررسی از سوی هیأت یاد شده به عمل نیامده ورأی صادره از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد، لذا ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0