وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اعطای معافیت ماده 132 وتبصره 4 آن وماده 141 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۲۴

  • 201-7732 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7732/201 تاریخ:24/10/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 5744-10/9/81 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 3912 شماره سر ممیزی مالیاتی: 391 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان آذربایجان شرقی اداره امور مالیاتی شهرستان: تبریز اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 11/10/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 9040-201-29/10/81 خلاصه واخواهی: مودی به شرح 3 صفحه لایحه تسلیمی ضمن تشریح وضعیت ثبتی ومالیاتی خود نسبت به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر معترض وبه دلایل مذکور در خلاصه درخواست خود در قسمت اخیر شکوائیه یاد شده تقاضای نقض رأی مذکور وتجدید رسیدگی نموده است که ذیلا نقل می گردد: طبق تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران وشرکت از لحاظ قوانین ومقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیر دولتی) بوده وبند و تبصره استنادی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ناظر به لغو معافیتهای شرکتهای دولتی بوده وشامل شرکتهای خصوصی نمی باشد وماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه معافیتهای مدت دار قبلی را تا انقضاء مدت معتبر تلقی می نماید که این موضوع در سالهای 74 لغایت 77 وطبق نامه شماره 9938 مورخ 28/6/80 در مورد درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 78 این شرکت به تأئید سازمان حسابرسی و جلسه مورخ 10/9/80 هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته است لذا معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره 4 آن ومعافیت ماده 141 در مورد درآمد حاصل از صادرات این شرکت وحذف جریمه ماده 190 طبق مواد 22و23 آئین نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/67 مورد تقاضا است. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مأمور تشخیص مالیات به رأی شماره 5017 مورخ 10/9/80 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به شرح لایحه تسلیمی (برگ 39 پرونده) مبنی بر عدم شمول ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت مودی در عملکرد 78 را مورد توجه قرار داده وپس از صدور قرار رسیدگی واستعلام با عنایت به مفاد گزارش مجری قرار مستند به نامه شماره 13718 مورخ 27/8/81 سازمان حسابرسی (برگهای 17 و 18 پرونده) وبه دلیل تعلق بیش از پنجاه درصد سهام شرکت به سازمان دولتی گسترش ونوسازی ایران واستناد به مقررات بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 کل کشور، شرکت یاد شده را در سال مذکور از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون فوق الذکر خارج و ضمن ابطال رأی هیأت اختلاف بدوی، با اعلام استواری برگ تشخیص مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است، با عنایت به مفاد رأی شماره 4796-4/30 مورخ 29/3/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ملغی الاثر بودن تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران از اول سال 68 ومشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 از جمله مقررات بند الف ماده 105 وتبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به سازمان مذکور وشرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وسایر اظهارنظرهای به عمل آمده در خصوص شمول مقررات مالیاتی مربوط به موسسات وشرکتهای دولتی حسب میزان سرمایه دولت در سازمان موصوف وشرکتهای تابعه آن سازمان وهمچنین حکم بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 کل کشور مبنی بر "لغو کلیه معافیت های مالیاتی سازمانها وشرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت .... به استثنای معافیت ماده 138 قانون مالیاتها در سال 78"، از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و رد شکایت مودی اعلام می گردد. روح الله بابا سنگانی عباس رضائیان علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0