وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای بند ک ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان شرقی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۱۲

  • 201-4910 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4910/201 تاریخ:12/06/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 3996-10/7/81 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1378 شماره حوزه مالیاتی: 1339 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان آذربایجان شرقی اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 25/8/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 7839-201-12/9/81 خلاصه واخواهی: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با مستند قرار دادن نامه شماره 8994 مورخ 31/4/81 سازمان حسابرسی مبنی بر سرمایه گذاری شرکت در طرحهای تولید و انتقال نیرو در سال 78 بالغ بر 551 217 میلیون ریال از درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های برگشتی به مبلغ 449 3 میلیون ریال به لحاظ کمتر بودن میزان درآمد مشمول مالیات از رقم سرمایه گذاری مبادرت به نقض رأی هیأت بدوی وبرگ تشخیص مالیات نموده است، لیکن با ملحوظ داشتن آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره های 14805-4/30 مورخ 26/12/71 و 7411-4/30 مورخ 10/7/76 وحکم بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکتهای برق منطقه ای با تصویب مجمع عمومی شرکتهای یاد شده جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای مذکور اختصاص یابد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. در صورتیکه شرکت طبق اظهارنامه تسلیمی واظهارنامه اصلاحی دارای زیان ویژه بوده، در حالیکه سرمایه گذاری از محل سود ویژه امکان پذیر می باشد لذا برگشت هزینه های غیر قابل قبول وکسر زیان شرکت که منجر به تعیین درآمد مشمول مالیات به مبلغ 900 344 میلیون ریال گردیده علی القاعده مشمول معافیت نبوده وتقاضای طرح پرونده در هیأت همرض را می نماید. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده شرکت مودی اظهارنامه مالیاتی سال عملکرد 1378 خود را با نشان دادن مبلغ 581 361 153 ریال زیان تسلیم حوزه مالیاتی نموده است، در اجرای بخشنامه شماره 53840/1864/5/30 مورخ 2/11/79 رسیدگی وتعیین درآمد مشمول مالیات به سازمان حسابرسی واگذار شده است حسابرسان سازمان مذکور از طریق رسیدگی به دفاتر وعدم قبول بخشی از هزینه های شرکت مبلغ 000 000 449 3 ریال درآمد مشمول مالیات تعیین نموده اند، به علت اعتراض شرکت پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح ومنجر به صدور رأی با تأئید درآمد مشمول مالیات گردیده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به بند "ک" ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه وبا عنایت به اینکه میزان سرمایه گذاری شرکت در طرحهای تولید برق بیشتر از درآمد مشمول مالیات تشخیص شده وسیله سازمان حسابرسی می باشد رأی به رفع تعرض از شرکت و ابطال برگ تشخیص مالیات داده است، در حالیکه مفاد بند "ک" ماده 19 قانون مذکور ناظر به مواردی است که شرکت دارای سود ویژه بوده ودر صورتیکه از محل سود ویژه ابرازی اقدام به سرمایه گذاری در طرحهای فوق الذکر نماید سود مذکور معاف از مالیات می باشد در حالیکه در خصوص موضوع شرکت مودی در سال مربوط زیان نشان داده است، ضمنا به موجب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کلیه معافیتهای شرکتهای دولتی لغو گردیده است، هیأت یاد شده بدون توجه به موارد فوق اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به لحاظ مغایرت با مقررات قانون برنامه دوم توسعه و قانون بودجه سال 1378 نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف دیگری ارجاع می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0