وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تسری مفاد تبصره ماده 193 نسب به کارگاه ها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : رای شورای عالی مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۲۴

  • 201-3382 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:3382/ 201
تاریخ:1382/04/24
پیوست:
چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاه هائی که اظهارنامه و صورت های مالی فوق را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاه ها از معافیت موضوع ماده (132) قانون مزبور آراء متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور،موضوع در جلسه مورخ 1382/04/22 هئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رای می گردد:
رأی اکثریت:
از آنجائیکه در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 1371/02/07 به طور کلی به واحد های تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه های موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی مربوط در موعد مقرر قانونی می باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون یاد شده در مورد کارگاه های فوق الذکر نیز جاری می باشد.
سیدمـحمود حـمیدی - مـحمد رزاقـی -مـحمد عـلی بیـک پور - مـحمد علـی سـعید زاده- عـباس رضـائیان- حسـن عـباسی پـناه - اسد اله مرتضوی
نظر اقلیت:
نظر به اینکه علی رغم وجود عناوین کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی در بند 2 ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، در قسمت دوم ماده 110 قانون مذکور فقط کارخانه داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت شده اند،لذا واحد های تولیدی موضوع بند 2ماده 96 قانون یاد شده که طبق پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد و این موضوع به شرح بند های 1 و 3 رای شماره 2300-4/30 – 18/2/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تائید قرار گرفته است.
علی اکبر نوربخش - داریوش آل آقا

توجه: این رأی طی بخشنامه شماره 3808/ 2838-211 مورخ 1382/06/11 ابلاغ گردیده است.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0