وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

معافیت مالیاتی ماده 165 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۳/۲۶

  • 201-2391 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 2391/201
تاریخ: 26/03/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9664-6/12/81
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 79
شماره حوزه مالیاتی: 0411
شماره سر ممیزی مالیاتی: 041
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 27/12/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 242-201-20/1/82

خلاصه واخواهی: احتراما بدینوسیله در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب اعتراض خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام می دارد: انبار کالای شرکت در 14/10/79 دچار سانحه آتش سوزی گردید، این شرکت در همان سال به جهت برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده 165 ودر اجرای ماده 5 آئین نامه هیأت محترم وزیران و برآورد خسارت وارده توسط سازمان آتش نشانی مراتب را به حوزه مالیاتی اعلام نموده است که مابه التفاوت خسارت وارده مندرج در دفاتر قانونی عملکرد 79 ومیزان دریافتی از شرکت بیمه آسیا می بایست از درآمد مشمول مالیات در آن سال وسنوات بعد کسر گردد. این شرکت در موعد مقرر مراتب را به حوزه مالیاتی اعلام لیکن حوزه مالیاتی ظرف مهلت مقرر مدارک ارائه شده را به کمیسیون ماده 4 آئین نامه فوق الذکر ارسال ننموده ونهایتا میزان خسارت توسط کمیسیون تعیین واعلام نشده، با توجه به مواد 1،2 آئین نامه مبلغ 110 163 396 1 ریال می بایست از درآمد مشمول مالیات عملکرد 80،79 و 81 شرکت کسر گردد که مورد رعایت نشده است همچنین با توجه به لوایح اعتراضیه شرکت که تسلیم هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر گردیده هیأت های نامبرده با نقض ماده 248 نسبت به اعتراضات هیچگونه اظهارنظر موجه ومدللی ننموده وصرفا با تعدیل درآمد مشمول مالیات انشاء رأی نموده اند لذا این شرکت به دلیل نقض قوانین موضوعه درخواست طرح شکایت در یکی از شعب آن شورای عالی را دارد.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه شرکت مودی کتبا به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نموده که در تاریخ 14/10/79 دچار سانحه آتش سوزی گردیده ومتعاقبا طی نامه شماره 79/2868-12/11/79 (برگ شماره 22 پرونده) گزارش سازمان آتش نشانی مبنی بر تعیین میزان خسارت وارده را ارائه نموده در حالیکه ممیز مالیاتی مربوطه بدون رعایت مفاد مواد 2و5 آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم بدون ارسال مدارک ارائه شده به کمیسیون موضوع ماده 4آئین نامه مزبور اقدام به صدور برگ تشخیص نموده وهیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر بدون رسیدگی به لوایح اعتراضیه شرکت مودی از این لحاظ بدون اظهارنظر مستدل وموجه مغایر مفاد ماده 248 قانون مذکور ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات شرکت اصدار رأی نموده اند، علیهذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی ونقض مقررات موضوعه مترتب می باشد واین شعبه رأی صادره را نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می نماید تا با توجه به موارد ذکر شده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضا سعیدی امجد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0