وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ابلاغ حداکثر تا 1383/04/10 نتایج رسیدگی 1381

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۴/۰۱

  • 4954 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :4954
تاریخ :1383/04/01
پیوست: دارد
دفتر فنی مالیاتی به قرار اطلاعات واصله برخی از واحدهای مالیاتی مراتب قبول اظهارنامه های عملکرد سال 1381 مشمولین فصل مالیات بردرآمد مشاغل را که بر اساس ماده 158 بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده است و همچنین نتیجه رسیدگی به آن تعداد از اظهارنامه های مزبور را که بموجب قسمت اخیر آن ماده بطور نمونه گیری مورد رسیدگی قرار گرفته است , تاکنون به صاحبان مشاغل ابلاغ نکرده اند . لذا چون بی اطلاعی مشمولین مورد بحث از وضعیت مالیاتی عملکرد سال 1381, امکان اجرای مطلوب بخشنامه خود اظهاری شماره 3897 مورخ 1383/03/17 را بامشکل مواجه خواهد نمود . بدینوسیله پیرو بخشنامه 4623 مورخ 1383/03/27 مقرر می شود: کلیه واحدهای مالیاتی در اسرع وقت و حداکثر تا 1383/04/10 نسبت به ابلاغ مراتب قبول اظهارنامه بدون رسیدگی و همچنین ابلاغ نتیجه رسیدگی به اظهارنامه هائی که مورد رسیدگی قرار گرفته است اقدام نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل و معاونین آنان برحسن اجرای این دستورالعمل نظارت و نتیجه را روز 1383/04/11 به دفتر اینجانب اعلام خواهند نمود. انتظار میرود در پایان مهلت , مورد ابلاغ نشده وجود نداشته باشد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:4623
تاریخ:1383/03/27
پیوست:
1- عملکرد سال 1382، اولین عملکردی است که اگر صاحبان بابت آن از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر خودداری نمایند، از معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 قانون مالیات های مستقیم به موجب قسمت اخیر همان ماده محروم می شوند، از طرفی سازمان امور مالیاتی کشور قویا مایل است که کلیه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از معافیت مزبور بهره مند و هیچ یک از مودیان از معافیت محروم نشوند و اگر چه تابه حال مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی سراسر کشور توسط ادارات امور مالیاتی از این موضوع مطلع شده و وعده همکاری واطلاع رسانی به اعضا و اتحادیه های صنفی را داده و در این جهت فعالیت می نمایند، معهذا برای نیل به این هدف مهم، به لحاظ اینکه عملکرد سال 1382 اولین عملکردی است که عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت می گردد، ماموران مالیاتی علاوه بر وظایف قانونی خود، باید وظیفه دینی، اخلاقی و اجتماعی و بسیار مهم و سنگین اطلاع رسانی به کلیه مودیان وتبلیغ همه جانبه در خصوص لزوم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر به منظور بهره مندی از معافیت قانونی را نیز با جدیت هرچه بیشتر انجام داده و با استفاده از تمام امکانات و طرق مختلف و از جمله توزیع اظهار نامه، عموم مودیان را از موضوع آگاه و به تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر تشویق و راهنمایی نمایند. علیهذا با اطمینان از همکاری صمیمانه مأموران مالیاتی و همچنین مجامع امور صنفی و اتحادی های صنفی در انجام این امر مهم، به ملاحظه ضیق وقت و به منظور حداکثر استفاده از فرصت باقی مانده و حصول موفقیت کامل برنامه کار واحدهای مالیاتی از اول تیر ماه جاری تا پایان ماه مذکور در سراسر کشور به شرح زیر تعیین می گردد. الف- واحدهای مالیاتی تهران : ایام اداری (شنبه تا چهار شنبه) از اول وقت اداری تا 8 بعد ازظهر یکسره، روزهای پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 8 بعدازظهر یکسره و روزهای جمعه از ساعت 8 صبح تا 1 بعدازظهر ب- واحدهای مالیاتی سایر نقاط : ایام اداری (شنبه تا پنجشنبه) از اول وقت اداری تا 8 بعدازظهر یکسره، روزهای جمعه از ساعت 8 صبح تا 1 بعدازظهر البته به منظور جبران زحمات همکاری که برای نیل به هدف و حصول موفقیت تلاش می نماید حق الزهمه کار اضافی ویژه روزهای تعطیل و همچنین پاداش مناسب منظور و پرداخت خواهد شد. 2- نظر به اینکه قطعیت مالیات عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل از حیث فراهم شدن امکان استفاده تعداد بیشتر مودیان از مفاد بخشنامه شماره 3879 مورخ 1373/03/17 موثر و حائز اهمیت است، لذا با توجه به تبصره ذیل قسمت الف و ب و بند 3 قسمت ج بخشنامه موصوف و به ضرورت تسریع در قطعیت و ابلاغ مالیات های مورد نظر تا 1383/04/28 شایسته است ترتیبی اتخاذ نمایند که: الف- روسای امور مالیاتی (ممیزین کل سابق)، با اختیارات قانونی و تجربیات و اطلاعاتی که دارند و با رعایت عدالت مالیاتی و بند 5 بخشنامه 3409 مورخ 1383/03/09 مالیات عملکرد مودیانی راکه مهلت مقرر در ماده 238 در مورد آنان منقضی نشده است تا تاریخ یاد شده قطعی نمایند، تا مودیان ذیربط با اطلاع از میزان مالیات قطعی شده خود حسب مورد بتوانند از مفاد بخشنامه خود اظهاری استفاده کنند. ب- در مورد مودیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1381 آنان برابر مقررات به هیأت های حل اختلاف مالیاتی احاله شده ویا باید احاله شود، در فرصت باقیمانده ودر اسرع وقت باجلب نظر مودیان ذیربط به مفاد قسمت اخیر ماده 226 (درخواست مودی برای عدم لزوم رعایت فاصله زمانی) و تشکیل جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی (در دونوبت صبح ودونوبت بعدازظهر)، پرونده های مربوط به فوریت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح واعضاء محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی با توجه به بند 8 بخشنامه شماره 3409 مورخ 1383/03/09 به ویژه قسمت اخیر آن با حداکثرتوان نسبت به رسیدگی موارد اختلاف وصدور رأی موافق مقررات عادلانه وقطعیت مالیات مبادرت فرمایند. متعاقب صدور آراء لازم است، بدون فوت وقت و در صورت امکان در همان روز در خصوص ابلاغ واقعی آراء به مودیان اقدام لازم به عمل آید تا امکان استفاده از بخشنامه خود اظهاری برای آنان فراهم گردد. بـدیهـی اسـت خـدمات و زحـمات روسـای امـور مالیاتی واعضاء محترم هیأت های حل اختلاف متناسب با تعداد پرونده هائی که مالیات آنها تا تـاریخ 1384/04/28 قـطـعی و ابـلاغ مـی گردد مـورد تـوجه بـوده و عـلاوه بر حـق الـزهمه کـار اضافی و شرکت در جلسات فوق العاده که به نحو شایسته و ویژه ای جبران خواهدشد، تشویق و تقدیر معنوی و مادی همکاران محترم که در این مقطع با تلاش مستمر خود موجب تحقق برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور می شوند از بدیهات و ملحوظ نظر می باشد. در خاتمه انتظار دارد با تلاش مستمر و دلسوزانه مأموران ارجمند مالیاتی و همکاری های مسئولین محترم مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنفی و رعایت واجرای دستورالعمل های صادره در خصوص برنامه خود اظهاری مودیان مالیاتی در پایان مهلت قانونی، سازمان شاهد افزایش فوق العاده تعداد اظهار نامه های مالیاتی تسلیم شده و رشد پرداخت مالیات های عادلانه نسبت به سال های قبل باشد و با عنایت واسعه پروردگار متعال هیچ یک از مودیان فصل مالیات بردرآمد مشاغل از معافیت مالیاتی محروم نشده باشند. مدیران کل و معاونین آنان  و دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند نمود.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 3897

خوداظهاری و تسلیم اظهار نامه 1382 و مالیات متعلقه طبق توافق
  • 4623

تسریع در قطعی نمودن پرونده های 1381 جهت خود اظهاری 1382

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0