وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

100% معافیت نسبت به کالای صادراتی وبرگشت هزینه ها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۳/۰۱

  • 30-4-1498 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1498/4/30
تاریخ: 01/03/1381
پیوست:

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1556- 22/2/80
مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375
شماره حوزه مالیاتی 1812/37
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رای: 6/5/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 4622-4 /30- 4/6/80

خلاصه واخواهی:کالاهای صادراتی این شرکت دارای صد درصد معافیت مالیاتی می باشد اما حوزه مالیاتی صادرات مذکور را مشمول 50% معافیت دانسته است و مبادرت به برگشت غیر قانونی هزینه نسبت به 50% که به تصور وی غیرمعاف است نموده
هیات بدوی اعتراض مودی را در مورد استفاده از 100% معافیت صادرات پذیرفته ولی نسبت به هزینه های برگشتی بررسی به عمل نیاورده است.
هیات تجدید نظر معافیت 100% صادرات کالاهای صادره را از تاریخ 15/1/77 با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران تشخیص داده در حالیکه مصوبه هیات وزیران مورخ 23/12/71 این نوع کالاها را مشمول 100% معاف اعلام نموده است. همچنین هیات تجدید نظر مبلغ 956 473 577 ریال هزینه کارمزد و جرائم بانکی را علیرغم مقررات بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و رای شماره 12356/4/30- 29/10/71 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نپذیرفته است و نیز هیات تجدید نظر هزینه تعمیر 2 دستگاه اتومبیل و هزینه های اختصاصی صادرات که جزو هزینه های شرکت بوده برخلاف مفاد حکم صدر ماده147و 148 قانون یاد شده نپذیرفته است درخواست رسیدگی دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رای می نماید:
محتویات پرونده امر حاکی است که اعتراضات مودی در مرحله رسیدگی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر از دو قسمت تشکیل گردیده است:1- عدم اعمال صد درصد معافیت صادراتی نسبت به فعالیت صادرات شرکت2- عدم قبول برخی از هزینه ها از سوی حوزه مالیاتی.
اینک از آنجا که هیات تجدید نظر با رسیدگیها و بررسیهائی که راسا به عمل آورده و همچنین با در نظر گرفتن سوابق امر از جمله دو فقره گزارشهای وارده به شماره 21683/39- 26/10/87 و 6307/39- 8/6/79 که در اجرای قرار صادره در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تنظیم گردیده است و با عنایت به اینکه فهرست کالاهای مشمول معافیت صادراتی برابر ماده141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه 7/2/71 توسط مصوبه هیات وزیران تعیین خواهد شد و صرفنظر از تغییراتی که در شماره تعرفه ها و مقررات صادرات و واردات در سال 1375 به عمل آمده است، اصولا نوع کالای صادره(سالامبور گوسفندی) برابر تصویب نامه شماره 54914/ت/552 هـ مورخ 23/12/71 هیات محترم وزیران برای سالهای برنامه اول که بعدا طی مصوبه شماره 6592/ت/ 15270 هـ مورخ 6/8/74 نسبت به سالهای 1373 و سالهای برنامه دوم از جمله سال 1375 تنفیذ گردیده است، جزء کالاهای مشمول معافیت صد درصد نمی باشد و لذا اعمال 50% معافیت نسبت به صادرات کالای فوق برای سال 1375 وفق مقررات قانون می باشد و از طرفی عدم قبول مواردی از هزینه ها (از طرف حوزه مالیاتی) که منطبق با مقررات قانونی نبوده از درآمد مشمول مالیات مشخصه کسر و نهایتا رای مورد واخواهی را صادر نموده است. بنابراین از جهت شکوائیه رسیده ایرادی به رای مورد واخواهی مترتب نبوده و رد شکایت شاکی اعلام می گردد.

محمد علی سعیدزاده
غلامحسین مختاری
محمدعلی تراب زاده
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0