وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*نحوه اجرای بند ک تبصره 5بودجه 81موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان ها وواگذاری سهام های مربوطه

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۱۲

  • 28082-ت27128هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:28028/ت27128هـ تاریخ:12/06/1381 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وزارت آموزش وپرورش – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 10/6/1381 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و بر اساس اصل یکصد وبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آقایان طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی ودارایی، مسعود پزشکیان وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، مرتضی حاجی وزیر آموزش وپرورش، محمد ستاری فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزیر دستگاه ذی ربط (واگذارنده) به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای بند ”ک“ تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی، آستان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان در چارچوب تصمیمات کار گروه واگذاری موضوع تبصره فوق الذکر وموارد زیر تعیین می شوند: 1- انتخاب اموال یا سهام قابل واگذاری موضوع بند ”ک“ تبصره (5) به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، آستان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان شامل نوع ومیزان ویا درصد آن با توافق سازمان های فوق الذکر حسب مورد وتعیین روز معامله یا انتقال سهام در بورس. 2- تصویب واگذاری قطعی اموال وسهام تعیین شده. 3- تعیین قیمت سهام واگذار شده بر اساس ضوابط قیمت گذاری جاری بورس برای شرکت های قابل پذیرش در بورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار ودر مواردی که سهام به تشخیص کار گروه موضوع بند ”ک“ تبصره (5) قابل قیمت گذاری توسط بورس نباشد وهمچنین در مورد سایر اموال براساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری ویا قیمت تعیین شده توسط حسابداران پذیرفته شده جامعه حسابداران رسمی ایران با توافق سازمان واگذارنده وسازمان های گیرنده. تبصره – قیمت سهام شرکت هایی که در تابلو بورس اوراق بهادار قابل عرضه می باشند، قیمت روز ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران حسب مورد ملاک عمل خواهد بود. 4- اتخاذ تصمیم درخصوص هر گونه روش دیگر برای قیمت گذاری اموال وسهام واگذاری. 5- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه ثبت دفاتر مالی وتسویه حساب فی مابین دولت، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، استان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان وسایر دستگاههای اجرایی یا شرکت های دولتی. 6- اعمال هر گونه شرط یا تعهد به عنوان شرط ضمن عقد از قبیل تکمیل طرح های نیمه تمام، ادامه فعالیت توسعه تولید،حداقل اشتغال، فروش تدریجی سهام به مردم، صادرات وبهبود کیفیت. 7- مراحل قانونی فروش وتعیین سهم هر یک از سازمان های بازنشستگی کشوری وتامین اجتماعی واستان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان در مواردی که پیشنهاد مشترک در خرید سهام ویا دارایی ها را داشته باشند، در مرحله اول با تفاهم یکدیگر ودر غیر این صورت بر اساس نظر کار گروه نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع این تصویب نامه صورت خواهد پذیرفت. 8- کلیه هزینه هایی که در اجرای این تصویب نامه انجام می شود، به نسبت سهام یا اموال واگذاری به هر یک از سازمان های واگذار شده تعلق می گیرد. 9- تصمیمات نمایندگان ویژه که با اکثریت آرا اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رییس جمهور وهیات وزیران بوده ولازم الاتباع است وبا رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0