وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاح اظهارنامه صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۴/۱۶

  • 213-444-6060 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:6060/444/213
تاریخ: 1383/04/16
پیوست:
اداره کل امورمالیاتی استان
اداره کل امورمالیاتی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
پیرو نامه شماره 3377/301-213 مورخ 1383/03/09 بدینوسیله موارد اصلاحی اظهارنامه صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر اعلام می‌گردد. دستور فرمائید نسبت به اصلاح موارد یاد شده اقدام گردد.
1- ردیف 2 جدول محاسبه سود(زیان) ویژه (صفحه 2) عبارت اضافه‌ شود به کسر شود تغییر یابد.
2- ردیف 3 جدول محاسبه سود (زیان) ویژه (صفحه 2) عبارت کسر شود به اضافه شود تغییر یابد.
3- در بخش دستورالعمل چگونگی تکمیل جدول محاسبه سود (زیان) ویژه‌ (قسمت‌ اخیر صفحه 3) در ردیف چهارم عبارت اضافه نمودن موجودی کالای اول دوره و کسر نمودن موجودی کالای پایان دوره به عبارت کسر نمودن موجودی کالای اول دوره و اضافه نمودن موجودی کالای پایان دوره تغییر یابد.
 
حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

شماره:3377/301/213
تاریخ: 1383/03/09
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امورمالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت‌های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی
سازمان حسابرسی
پیرو نامه شماره 1349-58/213 مورخ 1383/02/07 بدینوسیله شش فقره فرم اظهارنامه مالیاتی (اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بندالف ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بر درآمد مودیان موضوع بند ب ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد مودیان موضوع بند ج ماده 95 ق.م.م، اظهارنامه مالیات بردرآمد املاک و اظهارنامه مالیات بر ارث) که براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و آئین‌نامه اجرائی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم گردیده جهت بهره‌برداری و اقدام لازم ارسال می‌گردد. مقتضی است فرمهای چاپ شده قبلی نیز مورد استفاده قرارگرفته و در چاپ جدید صرفا فرم‌های پیوست تکثیر گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 213-58-1349

مجموعه فرمهای مالیاتی بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مست...
  • 213-301-3377

فرم اظهارنامه مالیاتی که بر اساس اصلاحیه قانون ....

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0