وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بانک ها ظرف یک ماه اطلاعات داراییهای متوفی را به حوزه های مالیاتی اعلام نماید

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۱/۱۵

  • 211-6596-197 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:197/6596/211
تاریخ: 1383/01/15
پیوست:
وفق گزارشات واصله، برخی از شعب بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به تکالیف قانونی که به موجب ماده "34" و تبصره ماده 145 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، به عهده آنان می باشد عمل ننموده و اختلال در جریان وصول مالیات های متعلقه را فراهم آورده اند. لذا به منظور جلوگیری از ایجاد هر گونه مانعی بر سر راه دوایر مالیاتی و پرهیز از بروز مشکلات احتمالی برای مودیان مالیاتی، خواهشمند است ضمن یادآوری مفاد ماده "34" قانون یاد شده به کلیه بانک ها و موسسات مذکور بر انجام تکلیف قانونی آنها نسبت به تنظیم و ارسال صورت اموال، اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر ونیز مقدار سهام سهم الشرکه متوفی که نزدآنان است، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت متوفی، به اداره امور مالیاتی ودر اختیار نهادن اسناد و مدارک مورد نیاز مأموران ادارات امور مالیاتی ذیربط جهت رسیدگی، تأکید گردد.
عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0