وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضا هیات های حل اختلاف مالیاتی تبصره 2 ماده 244

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۷/۰۷

  • 211-4297-1383 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1383/4297/211
تاریخ:1381/07/07
پیوست:دارد
سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی
آئیـن نـامه نحـوه پـرداخـت حـق الـزحـمه اعـضاء هـیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد .
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آئین نامه به ترتیب زیر تعیین وحسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود. بر اساس بخشنامه شماره 68547 مورخ 1385/12/08 متن زیر جایگزین بند 1 می شود:
«حـق الـزحمـه اعـضـای هـیأتهـای حـل اخـتـلاف مـالـیاتـی، بابت هر جلسه (تا 2 ساعت) مبلغ هشتاد هزار (80.000) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از 2 ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار (20.000) ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.»
1- حق الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه تا (3) ساعت مبلغ شصت هزار ریال و در صورتی که در زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.
2- تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضاء فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود.
3- تعلق حق الزحمه و پرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط دایر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، و اتخاذ تصمیمات هیأت (رأی با قرار رسیدگی) خواهد بود.
ب- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره 7098/240 مورخ 1390/03/25 جایگزین بند 4 آئین نامه می شود: «عتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.»
4- اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی واستان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر استان ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد. این آئین نامه در اجرای تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 33464/3173/211 مورخ 1381/06/10 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب رسید.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0