وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 11 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و..

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۶/۰۷

  • 211-2254-9681 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:9681/2254/211
تاریخ:1383/06/07
پیوست:دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
پـیـرو بـخشـنامـه شـماره 8040/1990-211 مـورخ 1383/05/13 بـه پیوسـت تصـویر تصـویب نامـه شـماره 21184/ت 31084هـ مورخ 1383/05/07 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرائی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد.
 
علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 21184/ت 31084هـ
تاریخ:1383/05/07
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/05/04 بنا به پیشنهاد شماره 15962/21101619 مورخ 1383/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: مـاده (3) آییـن نامه اجـرایی مـاده (4) قـانون تنـظیم بخـشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسـعه اقتـصادی , اجـتماعی و فرهنـگی جمـهوری اسـلامی ایـران , مـوضوع تصـویب نامـه شماره 1907/ت 3037 هـ مورخ 1383/02/02 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 3- افزایش سرمایه ای که مطابق ماده (2) این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره :8040/1990/211
تاریخ :1383/05/13
پیوست:
سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده اموراقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی پیــرو بـخشـنامـه شـماره 2183/471-211 مـورخ 1383/02/21 بـه پـیوست تـصویر تصویب نامـه شـمـاره 21135/ت 31011هـ مورخ 1383/04/24 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد (20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد.
علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 211-471-2183

آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل ...
  • 21135--ت-31011هـ

در مورد حذف عبارت و هر سال 20% افزایش سرمایه تصویب نامه ش...
  • 21184-ت31084هـ

*اصلباح آئین نامه مربوط به معافیت 5 ساله افزایش سرمایه
  • 211-1990-8040

بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانو...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0