وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۵/۱۳

  • 211-1990-8040 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :8040/1990/211
تاریخ :1383/05/13
پیوست:دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امو راقتصادی
پیــرو بـخشـنامـه شـماره 2183/471-211 مـورخ 1383/02/21 بـه پـیوست تـصویر تصویب نامـه شـمـاره 21135/ت 31011هـ مورخ 1383/04/24 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد.
علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 21135/31011هـ
تاریخ : 1383/04/24
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هـیئـت وزیـران درجـلسـه مـورخ 1383/04/21 بـا تـوجـه بـه نـظر رییـس مـجلس شـورای اسـلامی ، مـوضـوع نـامـه شـمـاره 19563/6831 هـ/ب مـورخ 1383/03/23 تصویب نمود: در مـاده (3) آییـن نامـه اجـرایـی مـاده (4) قـانـون تـنـظیم بخــشی از مـقررات تـسهـیل نـوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370هـ مورخ 1383/02/02 عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد(20%) افزایش سرمایه پرداخت شده “ حذف می گردد.
محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:2183/ 471/211
تاریخ: 1383/02/21
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
تصویر تصویب نامه شماره1907/ ت 30370هـ مورخ 1383/02/02 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون نتظیم بخشی از مقررات تـسهـیل نـوسـازی صـنایع کـشور و اصـلاح مـاده (113) قـانون بـرنامه سـوم توسـعـه اقتـصادی، اجتـماعی و فـرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 1383/02/05 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 17225

در خصوص تجمیع عوارض خودروها
  • 211-471-2183

آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل ...
  • 21135--ت-31011هـ

در مورد حذف عبارت و هر سال 20% افزایش سرمایه تصویب نامه ش...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0