وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ضوابط اجرائی اصلاح شده ماده 172 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1371/02/07

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۳/۲۷

  • 211-1094-4585 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 211/1094/4585
تاریخ: 1383/03/27
پیوست: دارد
ضوابط اجرائی اصلاح شده ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد.
حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل مشور
اصلاح ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی
1- وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود ، با تسلیم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذی ربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می گردد .
2- صددرصد (%100) وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حسابهای خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح می گردد، واریز می شود، از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد، کسر خواهد شد. برداشت از حسابهای فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه حسب مورد، ذیحساب یا مدیر مالی و در خصوص دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، بالاترین مقام مسئول و مدیر مالی مربوط[2] صورت می پذیرد و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمکهای دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیر ماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در استانها به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم نماید . موارد مصرف وجوه واریزی یاد شده عبارتند از : تعمیر ، تجهیز ، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها. مراکز بهزیستی و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود.
تبصره-کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی، درمانی و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن ها که در محدوده اراضی دانشگاههای علوم پزشکی دولتی واقع و مالکیت آنها نیز متعلق به دانشگاههای مذکور می باشد، در مورد کمک های نقدی یا تأیید ذیحساب و بالاترین مقام دانشگاه و در مورد کمک های غیرنقدی پس از ارزیابی کارشناس رسمی با تأیید اشخاص اخیرالذکر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر می باشد. [1]
3- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماریهای خاص، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران ( انجمن امداد ایران)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران[1]، موسسه تحقیقات آموزش و پیشگیری سرطان، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان غربی[2]، موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان[4][5]، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)[6]، بنیاد زینب کبری (س)، موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع)[7]، که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان[2]، بنیاد خیریه سپهر[3] پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شود.
1-3- کمک های نقدی مودیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (20%) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مودی ، قابل کسر از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود.
2-3- موسسات یاد شده (دریافت کننده کمک) مکلفند فهرست وجوه دریافتی هر ماه را تا پایان ماه بعد و بر اساس دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ خواهد نمود ، به سازمان مزبور اعلام و وجوه دریافتی را بر اساس نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز مزبور برسانند و تائیدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند .
4- کمکهای اعطائی غیر نقدی جهت انجام امور مذکور در بند های 2 و 3 از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد .
5- در صورتیکه اموال منقول یا غیر منقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیر نقدی به موسسات مذکور در بندهای 2 و 3 اعطاء گردد، ارزش اموال غیر منقول اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود. و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات امور مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف هیئت سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی و لازم الجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود .
6- ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل قبوض بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهینامه و یا اسناد تحویل کمکهای غیرنقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی (در مورد موسسات موضوع بند 3 این ضابطه با کسب تاییدیه از مرجع ناظر ذیربط) مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمکهای غیر نقدی از در آمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطاء کمک از منبع منتخب مودی اقدام خواهند نمود.
7- تاریخ اجرای این اصلاحیه از پانزدهم خردادماه سال 1383 خواهد بود.
صفدر حسینی مسعود پزشکیان وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر بهداشت ، درمان آموزش پزشکی مرتضی حاجی جعفر توفیقی وزیر آموزش و پرورش وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری
 
1- به موجب اصلاحیه پیوست بخشنامه شماره 200/93/50 مورخ 1393/04/16، یک تبصره به بند (2) و در بند (3) ضوابط اجرایی مذکور، بعد از عبارت" بیمارستان سرطانی یزد" عبارت "موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعد برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران " اضافه می گردد.
2- به موجب بخشنامه شماره 200/94/110 مورخ 1394/11/21، بندهای (2) و (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح می گردد.
3- به موجب بخشنامه شماره 230/96/5 مورخ 1396/01/29، در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت "بنیاد خیریه سپهر" اضافه می گردد.
4- به موجب بخشنامه شماره 230/96/22 مورخ 1396/02/17، در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت "موسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان" پس از عبارت "انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی آذربایجان غربی" اضافه گردید.
5- به موجب بخشنامه شماره 230/96/37 مورخ 1396/03/07، در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، نام "موسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان" به نام "موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان" اصلاح می گردد.
6- به موجب بخشنامه شماره 200/98/47 مورخ 1398/05/28، در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» بعد از عبارت «موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» اضافه گردید.
7- به موجب بخشنامه شماره 200/98/78 مورخ 1398/08/11، در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارت «بنیاد زینب کبری (س) و موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع)» پس از عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور(» اضافه می گردد. *8- به موجب نامه اصلاحی شماره 745 مورخ 1399/01/09 موضوع اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست بخشنامه شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20) که به امضای وزرای محترم امور اقتصاد و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده، از تاریخ 1399/01/01 جایگزین ضوابط اجرایی مذکور با اصلاحات و الحاقات و .... می شود.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0