وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812558 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 210/81172/د تاریخ: 1400/12/03 سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812558 مورخ 1400/09/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی‌بر ابطال مثال ذیل بند 3 ، حکم مقرر در بند 4 و تذکر 2 بند 4 دستورالعمل شماره 1001/230/د مورخ 1399/01/02 معاون درآمدهای مالیاتی، جهت اجرا از تاریخ تصویب دستورالعمل مذکور (02/01/1399) ارسال می‌شود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی