وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090505811184 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 14010997090505811184 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال کلمه «می تواند» در ماده 6 آئین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت58791 هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران برای رعایت مفاد رأی مذکور،به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی