وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای مقررات ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۱۷

  • 201-7543 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:7543/201 تاریخ: 17/10/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 29-15/2/82 مربوط به مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی 0212 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 30/2/82 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2474-201- 28/3/82 خلاصه واخواهی: شاکی به شرح11 بند لایحه سه صفحه ای تسلیمی به شورای عالی مالیاتی اعلام نموده است که به استناد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مقرر گردیده مبلغ5000 میلیارد اوراق مشارکت ویژه توسط دولت منتشر و وجوه حاصله به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانک ها منظور شود و در طول سال های برنامه تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور،سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات به شرح زیر تخصیص گردد. الف- معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت. ب- باقیمانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه. با این ترتیب به استناد ماده مذکور تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق منتشره، بانکها مجاز به انجام هیچگونه پرداختی از جمله مالیات نیستند. 2- هیأت بدوی مرقوم داشته اند مقررات ماده 93 قانون برنامه سوم در مورد نحوه تقسیم سود می باشد و صراحتی بر معافیت مالیاتی ندارد،رأی هیأت تجدید نظر نیز حاکی است که معافیت مورد ادعای مودی در قانون برنامه سوم تصریح نگردیده است. 3- با توجه به نص صریح ماده فوق مبنی بر ترتیب توزیع سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات و تاکید و اشاره شده به عبارت" سود قبل از کسر مالیات" مشخص می گردد تا هنگام استهلاک کامل آن مجاز به انجام هیچگونه پرداختی از محل سود خود نیستند. 4- سازمان حسابرسی در بند 6 گزارش خود به مجمع عمومی بانک بابت عملکرد سال 79 صراحتا به استناد ماده 93 قانون توسعه این بانک را فاقد درآمد مشمول مالیات تشخیص داده است. 5- مدیریت محترم کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد آئین نامه اجرائی ماده 93 پرداخت سود قبل از مالیات را بر مبنای فرمول مندرج در آئین نامه منظور نموده اند. 6- در قانون بودجه سال 80 کل کشور و نیز مصوبات مجمع عمومی بانک کل سود بانک به صورت اندوخته سرمایه ای منظور و با توجه به مفاد ماده 93 رقمی بابت مالیات در حساب تقسیم سود مندرج در پیوستهای قانون بودجه منظور نشده است. 7- مطابق ماده 199 قانون برنامه سوم اجراء، قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می گردد. 8- در صورت پرداخت تمام سود سال(قبل از کسر مالیات) به بانک مرکزی دیگر محلی برای پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت. 9- به نظر این بانک " سود قبل از مالیات" مندرج در ماده 93 قانون برنامه سوم، بیانگر معافیت مالیاتی طی سالهای برنامه سوم، بیانگر معافیت مالیاتی طی سالهای برنامه سوم (تا هنگام استهلاک کامل اوراق مشارکت) می باشد در غیر این صورت تفاوتی بین عبارت" سود قبل از مالیات" و " سود بعد از مالیات" وجود نخواهد داشت. 10- مورد فوق در جلسه ای با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، تعدادی از مسئولین بانکها و ریاست سازمان امور مالیاتی تشکیل و مقرر گردید راه حل لازم تعیین گردد. 11 - با توجه به تفاوت استنباط بانکها و سازمان حسابرسی از یک سو و وزارت امور اقتصادی و دارائی از سوی دیگر در خصوص ماده 93 و عدم رعایت ماده مزبور توسط مراجع مالیاتی تقاضای نقض رأی تجدید نظر را دارد. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید: با عنایت به محتویات پرونده، شاکی به شرح لایحه تسلیمی اوراق 209 لغایت 211 مضبوط در پرونده مدعی گردیده است که به استناد ماده93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق منتشره، بانکها مجاز به انجام هیچگونه پرداختی از جمله مالیات نیستند متعاقبا هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر کننده رأی مورد واخواهی پس از بررسی پرونده و مطالعه لایحه مودی با اشاره به اینکه در قانون برنامه سوم معافیت مودی تصریح نگردیده ادعای وی را وارد ندانسته و با تائید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به اصدار رأی کرده است. فلذا عدم پیش بینی مالیات در بودجه بانکها به منزله اعطاء معافیت مالیاتی نبوده و تعلق و مطالبه مالیات منحصرا با احکام قانونی خاص مقرر گردیده، از طرفی به موجب ماده 38 قانون محاسبات عمومی کشور وصول درآمدهائی که در بودجه کل کشور منظور نشده طبق قوانین و مقررات مربوط به خود، مجاز می باشد" مفاد ماده93 قانون برنامه سوم توسعه نیز متضمن معافیت مالیاتی نمی باشد که از این حیث ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به مفاد بخشنامه های شماره72942/110/230 مورخ 30/1/82 و 20374 مورخ 22/4/82 موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده لذا رد شکایت اعلام می گردد. داریوش آل آقا محمدرضا مددی غلامعلی آبائی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0