وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

توجه به مقررات تبصره ماده 180 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۰۸

  • 201-7310 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7310/201
تاریخ:08/10/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 312-2/6/82
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 76
شماره حوزه مالیاتی: 0115
شماره سر ممیزی مالیاتی: 011
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: کل مودیان بزرگ مالیاتی
تاریخ ابلاغ رأی: 12/6/82
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5101-201-24/6/82

خلاصه واخواهی: به دلیل مشروحه ذیل تقاضای نقض رأی هیأت تجدید نظر و رسیدگی مجدد را داریم:
سازمان در سنوات 73 لغایت 76 اجرای پروژه راهسازی را در کشور پاکستان با همکاری بخش خصوصی به عهده داشته وبه استناد تأئیدیه های پیوست از صورت وضعیت های ارائه شده به کارفرما 6% آن توسط دولت پاکستان تحت عنوان مالیات کسر شده است وبا توجه به ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم واجتناب از پرداخت مالیات مضاعف وتبصره 3 ماده 105 که مالیاتهای پرداخت شده قبلی با رعایت مقررات از مالیات متعلقه کسر خواهد شد، خواهشمند است موافقت فرمائید مبلغ 520 387 1 دلار از مالیات متعلقه سال مالی 76 این سازمان کسر گردد، قبلا در این رابطه با دفتر فنی مالیاتی مکاتبه گردید که در جوابیه عطف به بخشنامه 55272/4022-211 مورخ 3/10/81 نموده ونتیجه ای حاصل نشده است، لذا به منظور رعایت عدالت مالیاتی واینکه برای یک درآمد دوبار مالیات پرداخت نشود، از شورای محترم مالیاتی خواهشمند است در رسیدگی، موارد فوق را مدنظر قرار دهند.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه وبررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
مودی به شرح قسمت اخیر جزء الف بند 1 لایحه تسلیمی مورخ 2/2/82 به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با طرح ادعای کسر مالیات از صورت وضعیت پروژه های اجرا شده در کشور پاکستان واستناد به تأییدیه های مربوطه، درخواست کسر مالیاتهای مکسوره مورد بحث از مالیات عملکرد سال 76 آن سازمان را نموده وبه موجب لایحه تسلیمی مورخ 27/5/82 بر خواسته خود تأکید ورزیده است (برگهای 408 تا 410و436 پرونده)، نظر به اینکه گزارش رسیدگی مجریان قرار صادره از هیأت مذکور (برگهای 423تا427 پرونده) متضمن رسیدگی واظهارنظر نسبت به این قسمت از اعتراض مودی نبوده وهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون اظهارنظر موجه ومدلل نسبت به صحت وسقم ادعای مودی وعدم توجه به مقررات تبصره ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66، ادعای مودی را با استنباط غیر مرتبط با موضوع اعتراض از قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران با جمهوری پاکستان (مصوب 21/3/80) مردود اعلام ومبادرت به صدور رأی نموده است، لذا صرفا از حیث شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده واین شعبه به دلیل نقض مقررات ونقص رسیدگی رأی مذکور را نقض وپرونده مربوطه را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا اختلاف مطروحه را با توجه به اسناد ومدارک مثبته ورعایت موازین قانونی یاد شده دقیقا مورد رسیدگی قرار داده وضمن اظهارنظر صریح قانونی نفیا یا اثباتا، رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر صادر نمایند.

روح اله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0