وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راهنمایی وارشاد مودیان توسط ممیز کل انجام می شود

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۰/۰۳

  • 211-4022-55272 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:55272/4022/211
تاریخ:03/10/1381
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی

راهنمائی و ارشاد مودیان محترم مالیاتی که به علت عدم آشنایی کامل با مقررات مالیاتی و روشهای اجرایی آن قادر به انجام وظایف قانونی خود بطور صحیح نمی باشند،بیش از پیش مورد توجه وزارت متبوع قرار گرفته است و از طرفی مادامی که آیین نامه موضوع ماده 219ابلاغ نگردیده با توجه به ماده 223 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و بخشنامه شماره 34656 مورخ 14/6/81 مقام عالی وزارت، ممیز کل مالیاتی بلحاظ وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون از حیث راهنمای مودیان مالیاتی که مراجعین اصلی حوزه های مالیاتی را تشکیل می دهند از صلاحیت لازم برخوردار هستند، لذا بموجب این دستورالعمل رفع ابهامات و اشکالات و پاسخگوئی یه سئوالات مالیاتی مودیان نمونه مالیاتی به ممیزین کل مالیاتی محول می شود.
ممیزین کل مالیاتی مکلفند، مودیان حوزه های مالیاتی تحت نظارت و سرپرستی خود را با گشاده روئی و حسن خلق پذیرفته، موارد مطروحه از طرف آنها را بر اساس قوانین، مقررات وبخشنامه های مرتبط بموضوع بررسی و نسبت به رفع ابهامات، اشکالات و پاسخگوئی به سئوالات مطروحه اقدام لازم معمول نمایند، البته در مواردیکه مودی، موضوعی را کتبا مورد سئوال قرار می دهد، اعلام پاسخ کتبی ضروری است.
هرگاه ممیزین کل بعلت پیچیدگی مسائل فنی و حقوقی موضوع مطرح شده در پاسخگوئی بمودی با دشواری مواجه یا در صحت اظهار نظر خود تردید داشته باشند باید مراتب را با اظهار نظر صریح نسبت به موضوع به اداره کل مربوط اعلام نماین، مسئولین اداره کل در صورتیکه راسا قادر به پاسخ نباشند، مراتب را به معاونت فنی و حقوقی اعلام خواهند کرد.
در محل هاییکه ممیز کل مقیم وجود ندارد وظیفه پاسخگوئی و رفع ابهامات و اشکالات بشرح فوق بر عهده سر ممیز مالیاتی است. ادارات کل مکلفند وسیله کارشناسان مالیاتی سوابق مربوط به این پرسش و پاسخ ها را مطالعه و بررسی و با جمع بندی ابهامات و اشکالات موجود موارد حل نشده را هر سه ماه یکبار جهت مطالعه و اقدام واحدهای ستادی به دفتر معاون فنی و حقوقی سازمان ارسال نمایند. دفتر فنی مالیاتی استعلامها و سئوالهای مودیان اعم از دولتی و خصوصی و حقیقی و حقوقی را که بعد از تاریخ صدور این دستورالعمل واصل می شود برای پاسخگوئی توسط ممیزین کل به ادارات کل مربوطه ارجاع خواهد نمود.
مدیران کل و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده دار خواهند نمود.


عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 34656

*تا تصویب آیین نامه کما کان از روش ها ،ترتیبات اجرایی وعن...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0