وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

درآمدهای کتمان شده شرکت در دوران معافیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۳۱

  • 201-5441 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5441/201
تاریخ: 31/06/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 401-10/7/80
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75
شماره حوزه مالیاتی: 0161
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: امور اقتصادی ودارائی قزوین
تاریخ ابلاغ رأی: 28/8/80
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 7014-4/30-5/9/80

خلاصه واخواهی: شرکت با درآمد ابرازی حاصل از خدمات کارمزدی به مبلغ 820 143 51 ریال مبادرت به تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان عملکرد سال 75 نموده است ودرآمد ابرازی شرکت نیز خارج از فعالیتهای مندرج در پروانه بهره برداری شماره 13345-1375 نمی باشد، لیکن پس از وصول گزارش هیأت محترم موضوع ماده 181 ق.م.م وسایر اطلاعات رسیده در خصوص معاملات شرکت مشخص گردید که شرکت دارای درآمدهای کتمان شده می باشد که حوزه مبادرت به تعیین وتشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس از مأخذ 000 000 614 ریال خدمات کارمزدی ودرآمد مشمول حاصل از فروش دارائیهای ثابت به مبلغ 999 999 36 ریال و درآمد مشمول حاصل از فروش صادراتی به مبلغ 256 144 24 ریال نموده است. پرونده امر در هیأتهای بدوی وتجدید نظر مطرح گردید، هیأت های مزبور بدون اظهارنظر در مورد درآمد کتمان شده (موضوع پروانه بهره برداری) نسبت به اعمال معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م اقدام نموده اند علی ایحال از آنجائی که جوابیه استعلام شماره 63/4633/127 مورخ 17/4/77 این اداره کل از شورای عالی مالیاتی در مورد نحوه رسیدگی به این بخش از درآمد کتمان شده مودیان در دوران معافیت ماده 132 واصل نگردیده تقاضای رسیدگی و نقض رأی تجدید نظر را دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه مودی ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
رأی اکثریت:
حسب مفاد تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده مودی از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. از آنجائیکه مودی در خصوص آن قسمت از فعالیتهای کتمان شده که منطبق با مجوز تولید محصول مندرج در پروانه بهره برداری شرکت بوده، اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان خود را تسلیم ننموده بنابراین در خصوص فعالیتهای کتمان شده نمی تواند از معافیت قانونی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار گردد.
بنا به مراتب چون رأی مورد واخواهی بدون توجه به مفاد تبصره ماده 193 صادر گردیده، شکایت آقای ممیز کل را وارد دانسته و ضمن نقض رأی موصوف، پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.

اسماعیل ملکان
علی اصغر زندی فائز

نظر اقلیت:
نظر به اینکه شرکت با وجود داشتن فعالیت تولیدی و تجاری با وانمود کردن اینکه کارکرد خدماتی مربوط به امور قبل از بهره برداری بوده، از تسلیم حساب سود وزیان خودداری نموده (در فرم اظهارنامه تسلیمی حساب عملکرد سود وزیان را تکمیل ننموده)، لذا به استناد نص صریح تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی در سال مورد بحث مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون یاد شده نبوده است وبدین لحاظ شکایت ممیز کل شاکی دایر بر تعلق مالیات نسبت به درآمد کتمان شده را وارد دانسته، از این حیث با نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم موافق می باشم.

محمد رزاقی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0