وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۱۲

  • 201-4896 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4896/201 تاریخ:12/06/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 443-7/12/81 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 0212 شماره سر ممیزی مالیاتی: 021 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 20/12/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 233-201-20/1/82 خلاصه واخواهی: با احترام مراتب اعتراض خود را به رأی تجدید نظر به شرح زیر به استحضار می رساند: 1- برگشت مبلغ 882 848 101 ریال که کل هزینه های مسافرت مدیران و کارشناسان به خارج از کشور می باشد که جهت رسیدگی به نمایندگیها وبستن قراردادهای اجاره هواپیما وبر اساس آئین نامه مدون وبا صدور احکام مأموریت انجام شده 2- مبلغ 000 000 584 11 ریال که بر اساس اسناد حسابداری و ثبت های انجام شده تحت عنوان "هزینه اجاره" یک جا ثبت شده در حالی که آن را "هزینه مالیاتی" تلقی نموده اند. ضمنا دفاتر شرکت در اجرای تبصره تبصره 1 ماده 110 توسط سازمان حسابرسی رسیدگی شده ودرآمد مشمول مالیات را بدون مبلغ فوق تعیین نموده اند واضافه کردن مبلغ فوق بر اساس تصریح تبصره مزبور بر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ودر عملکرد سال 79 نیز موضوع هزینه فوق مورد قبول قرار گرفته است. لذا خواهشمند است نسبت به احقاق حق شرکت دستور بررسی صادر فرمائید. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نطر به اینکه شرکت مودی در لایحه دفاعیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعلام نموده که مأموریتهای انجام شده، بر اساس آئین نامه های مدون و احکام مأموریت اداری بوده لیکن هیأت مذکور (که بدون حضور شرکت مودی تشکیل شده است) صرفا با ذکر اینکه شرکت اسناد ومدارکی ارائه ننموده، مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم انشاء رأی نموده واز طرفی شرکت در بند 2 لایحه مذکور اعلام داشته که اجاره ومالیات تکلیفی شرکت خارجی اجاره دهنده هواپیما را یک جا ثبت نموده وکسر و پرداخت مالیات شرکت اخیرالذکر (بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین والحاقیه آن) منطبق با مفاد بندهای 3و4 تصویب نامه شماره 44327/ت20790 مورخ 4/10/79 هیأت وزیران بوده واین امر توسط حسابرس سازمان حسابرسی در محاسبه درآمد مشمول مالیات نیز تأئید گردیده وبا عنایت به تبصره 1 ماده 110 قانون اضافه نمودن آن خلاف مقررات قانونی می باشد لیکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با این عنوان که الحاقیه قرارداد پس از پرداخت اجاره در سال مورد رسیدگی تنظیم گردیده، اعتراض شرکت مودی را وارد ندانسته، در صورتی که طبق جزء 5-6 قرارداد اولیه (برگ 66 پرونده) نیز شرکت مودی متعهد پرداخت مالیات شرکت پالرما بوده است بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا بر اساس اسناد ومدارک شرکت ونیز با رعایت مفاد بندهای 3و4 تصویب نامه یاد شده مجددا مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. صدیقه کاتوزیان علی اکبر نوربخش رضا سعیدی امجد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0