وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

هزینه های قابل قبول موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: زنجان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۲/۳۰

  • 201-1525 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1525/201
تاریخ: 30/02/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 173/2-8/10/1380
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1377
شماره حوزه مالیاتی: 225
شماره سر ممیزی مالیاتی: 22
سازمان امور اقتصادی ودارائی
اداره امور مالیاتی شهرستان زنجان
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 27/6/1381
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5970-201-16/7/81

خلاصه واخواهی: در سال 1377 طبق شماره 1371 که متکی به اعلامیه بانک در ارتباط با اصلاح جرائم بانکی می باشد، مبلغ 899 822 828 1 ریال در ستون بستانکار و مبلغ 544 249 756 2 ریال و 228 379 056 ریال در ستون بدهکار حساب سود وزیان سنواتی ثبت گردید که نتیجه آن مانده بدهکار می باشد. حوزه مالیاتی بدون عنایت به مفاد اعلامیه بانکی، طرف بستانکار سند مذکور را به درآمد مشمول مالیات سال 1377 اضافه نموده وطرف بدهکار آن را نادیده گرفته است. کارشناس مربوط به موضوع توجه نکرده وهیأت بدوی نسبت به اعتراض شرکت در این مورد اظهارنظری ننموده هیأت تجدید نظر به دلیل واهی (بستانکاری حساب مذکور موجب کاهش سود دوره های قبل شده لذا درآمد مکتوم تلقی می شود و چون برای طرف بدهکار حساب مذکور نیز ذخیره ای منظور نگردیده، لذا اصول وموازین متداول حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته نشده) وبدون اشاره به اصول وموازین ومقررات مورد نظر، اعتراض شرکت را وارد ندانسته به رأی شماره 173/2 مورخ 8/10/1380 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم توجیه قانونی و به خصوص اینکه تعدیلات مذکور مربوط به دوران معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، شرکت می باشد، اعتراض داشته وبا توجه به بند 7 ماده 148 قانون مورد اشاره، درخواست نقض آن را دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
به موجب بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحات بعدی آن هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد، در زمره هزینه های قابل قبول می باشد، لازم بوده است در هنگام احتساب بستانکار حساب سود وزیان سنواتی به درآمد، بدهکار حساب مزبور نیز از حیث قابلیت احتساب آن به هزینه با رعایت بند 27 مارالذکر ملحوظ نظر ومورد بررسی قرار گیرد. علیهذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم عنایت به این امر ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.

حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0