وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

معافیت مالیات صادرات کالا- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۲/۲۸

  • 201-10854 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 10854/201
تاریخ: 28/12/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1/91-28/2/81 هیئت موضوع ماده216 قانون
مربوط به مالیات: شخص حقوقی
سال عملکرد: 77
شماره حوزه مالیاتی:
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 26/3/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 2873-4/30-16/4/81
کلاسه شورا: 49815

خلاصه واخواهی: این شرکت در عملکرد 77 مشمول معافیت 100% صادرات میوه بوده است که حوزه مالیاتی 50% معافیت محاسبه نموده است واین امر ناشی از ابلاغ معافیت فوق بعد از صدور برگ قطعی به حوزه بوده است واین شرکت کل مبلغ را پرداخت کرده است.
لذا از شورا تقاضای نقض رأی هیئت موضوع 216 را دارد.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید:
رأی: در پرونده مالیاتی هیچ گونه دلیل ومدرکی که حاکی از تمکین مودی نسبت به برگ تشخیص صادره که در تاریخ 7/10/78 به حسابدار شرکت ابلاغ گردیده و یا قطعیت آن در اجرای مفاد مادتین 238و239 باشد وجود نداشته و شرکت مودی در تاریخ 5/11/78 ودر مهلت قانونی نسبت به برگ تشخیص صادره معترض بوده، بنابراین صدور برگ قطعی در تاریخ 11/11/78 توجیه قانونی نداشته است چون هیئت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون قطعیت مالیات را بدون در نظر گرفتن نامه اعتراضی مورخ 5/11/78 (برگ 51 پرونده) تأئید نموده است ایراد عدم رعایت قانون ومقررات به رأی صادره وارد است و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.

اسدالله مرتضوی
غلامرضا نوری
صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0