وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: درآمد اتفاقی- اداره کل مربوط: امور مالیاتی قوچان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۲/۱۵

  • 201-1012 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1012/201
تاریخ: 15/02/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 7/584-12/5/1381
مربوط به مالیات: درآمد اتفاقی
سال عملکرد: 1378
شماره حوزه مالیاتی: 8223
شماره سر ممیزی مالیاتی: 822
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان: قوچان
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 5/6/1381
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5243-201-31/6/1381

خلاصه واخواهی: الف: به موجب سند صلح مشروط تنظیمی شماره 50624 مورخ 23/4/1376 پدرم در سال 1376 حقوق عینی سه دانگ عرصه واعیان مغازه محل کسب خود را با شرط خیار فسخ تا زمان فوت به اینجانب انتقال داده. حوزه مالیاتی به تاریخ فوت (4/9/1378) مبادرت به مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی از مأخذ مال الصلح شامل ارزش عرصه واعیان وحقوق متصوره مترتب بر مغازه نموده. حال آنکه به صراحت صفحه 14 وصیت نامه عادی متوفی که مفاد آن به موجب دادنامه شماره 1929/104 مورخ 23/8/1379 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مشهد ودادنامه شماره 1670/110 مورخ 26/10/1379 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان تنفیذ گردیده، حقوق متصوره مترتب بر مغازه به اینجانب واگذار گردیده ودر مطالبه مالیات بر سهم الارث اینجانب مأخذ تعیین سهم الارث وتعیین مالیات بر ارث قرار گرفته ونتیجتا اقدام حوزه مالیاتی در تعیین ارزش مورد مصالحه همراه با برآورد وتعیین حقوق متصوره برای مال الصلح غیر مستند وبرخلاف مفاد وصیت نامه وبرخلاف ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
ب: هیأت حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به مبانی تشخیص مالیات بر سهم الارث اینجانب ارزش ماترک متوفی را به مبلغ 988 130 68 ریال تعیین که سرقفلی سه دانگ مغازه پس از کسر ارزش عرصه واعیان منزل مسکونی وعرصه واعیان سه دانگ مغازه (بر اساس ارزش معاملاتی) به تاریخ حین الفوت (سال 1378) معادل مبلغ 787 830 53 ریال می گردد. حال آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در صدور رأی صدرالاشاره مربوط به مالیات بر درآمد اتفاقی ارزش سرقفلی سه دانگ همان مغازه را در همان تاریخ مبلغ 287 109 96 ریال تعیین نموده است که ازاین جهت نیز رسیدگی ورأی صادره دچار نقص می باشد.
با عنایت به مراتب فوق ودر اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی شماره 7/584 مورخ 12/5/1381 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه وبررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
وکیل مودی در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با طرح این ادعا که به موجب وصیت نامه تنفیذ شده به موجب دادنامه شماره 1929/104 مورخ 23/8/1379 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مشهد ودادنامه شماره 1670/110 مورخ 26/10/1379 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان، سرقفلی (منافع) شش دانگ مغازه محل کسب متوفی وصایتا به مودی وسایر ورثه واگذا گردیده وسرقفلی مزبور جزء ماترک متوفی مورد محاسبه ومطالبه مالیات بر ارث موکل وی واقع گردیده، موضوع را از مصادیق ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 دانسته ودرخواست رفع تعرض از موکل خود را نموده وگزارش شماره 14849 مورخ 8/12/1380 ورأی معترض عنه که با امعان نظر به گزارش مذکور صادر گردیده، در رد ادعای مطروحه از استحکام کافی برخوردار نمی باشد، لازم بوده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأسا یا از هر طریق مقتضی دیگر به ادعای وکیل با مطالعه پرونده ارث مرحوم (در صورت وجود) رسیدگی بیشتری معمول ونسبت به آن به طور مستدل نفیا یا اثباتا اظهارنظر واقدام به صدور رأی نماید. علیهذا رأی مورد واخواهی به لحاظ نقص رسیدگی نقض می گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی لازم وکافی قرار گیرد.

حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0