وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

بخشنامه بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

متن بخشنامه 200/99/509

موضوع: بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 موضوع ابلاغیه شماره 99-52-03 که مقرر می دارد: “با توجه به اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان در سال 1398 بر حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، مورد بخشودگی قرار دهد.” و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال 1399 در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) به شرح ذیل تعیین می شود:

ماده 1- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 50.000.000.000 ریال به شرح زیر می باشد.

الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال 1398) حداکثر تا تاریخ 1399/03/31 برای واحدهای تولیدی نود درصد (90%) و برای سایر مودیان هشتاد درصد (80%)

ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1398/11/01 تا تاریخ 1399/03/31) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، به میزان صد در صد (100%)

ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد در صد (100%)

بخشنامه 200/99/509

بخشنامه 200/99/509 جدول مربوط به بخشودگی جرایم

تبصره 1- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (2%) از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر می گردد.

تبصره 2- مهلت های تعیین شده در بند های (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا تاریخ 1399/04/31، 1399/05/31 و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می گردد:

  1. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها
  2. مراکز مربوط به گردشگری شامل: هتلها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های گردشگری، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها
  3. حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعهم از هوایی، جاده ای ، ریلی و دریایی
  4. دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی
  5. مراکز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی
  6. مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای
  7. مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
  8. آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها و سالن های زیبایی

ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام نمایند.

تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) وجود ندارد.

ماده 3- اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیز می باشد.

ماده 4- در صورتیکه مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.

ماده 5- مودیانی که بابت اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش، فاقد بدهی می باشند و یا به واسطه معافیت های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی صد در صد (100%) جرایم برخوردار خواهند شد.

ماده 6- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد.

ماده 7- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) تبصره 9 قانون بودجه سال های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.

ماده 8- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می باشد. لیکن برای سال  1395 به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، ارسال فهرست معاملات فصلی هر یک از سالهای مذکور می باشد. در صورتیکه تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر الذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض می گردد.

ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخییر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود.

ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود.

با عنایت به مفاد 10 این دستورالعمل بخشودگی جرایم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده یک حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده 9 این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می گردد.

بخشنامه 200/99/509

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش

 

بخشنامه 200/99/509

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش

 

بخشنامه 200/99/509

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0