وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

  • 200-98-505 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/98/505
تاریخ: 1398/03/08

مخاطبان، ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
 
موضوع
مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398
 
بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/09 قرار می گیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد:
 
الف- مشمولین تبصره ماده 100:
 
1-کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1397 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم(مبلغ 8،280،000،000 ریال) باشد، مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف می باشند.
 
ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:
 
2-مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1396 به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می گردد.
 
2-1- مودیان با میزان مالیات قطعی تا 25،000،000 ریال بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1396.
 
2-2- مودیان با میزان مالیات قطعی از 25،000،001 تا 50،000،000 ریال با 5%(پنج درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1396
 
2-3- مودیان با میزان مالیات قطعی از 50،000،001 تا 100،000،000 ریال با 9%(نه درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1396
 
2-4- مودیان با میزان مالیات قطعی 100،000،001 ریال و بالاتر با 15% (پانزده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1396 .
 
بندهای فوق مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1397 از مبلغ 8،280،000،000 بیشتر نباشد.
 
3-مودیانی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی www.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام نمایند.
 
همچنین لازم به توضیح است صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال 1397 اولین سال فعالیت آنها می باشد (در سال 1396 فاقد فعالیت باشند) و همچنین صاحبان مشاغل مشارکتی که در طی سال 1397 شرکای آنها تغییر نموده باشد (تغییر هریک از شرکاء)، مشمول مفاد این دستور العمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر) می باشند.
 
4-در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا درخرداد ماه 1398 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
 
5-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات و یا سایر درآمدهای مودی در سال 1397 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند 3 این دستورالعمل باشد، صرفا مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.
 
ج- سایر موارد:
 
6-مودیانی که مالیات عملکرد سال 1396 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات های مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قاون مالیات های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1396 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1396 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.
 
7-مالیات عملکرد سال 1397 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل اقدام نموده باشند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خرداد ماده 1398) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1397 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
 
8-کلیه خریداران سکه که در سال 1397 نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند، مودیان مذکور مکلف به رعایت مقرر قانونی مربوط خواهند بود.
 
محمدقاسم پناهی
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0