وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398

جدول