وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397

شماره: 200/98/509

تاریخ: 1398/03/27

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع : تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال 1396

پیرو دستورالعمل شماره 200/98/505 مورخ 1398/03/08 و نامه 230/12570/د مورخ 1398/03/12 موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به محدودیت زمانی باقی مانده و جهت مشارکت و استفاده حداکثری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات موضوع دستورالعمل فوق الذکر، مقرر می گردد:

آن دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مذکور که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1397 حداکثر مبلغ 8/280/000/000 ریال می باشد و مالیات تشخیصی عملکرد سال 1396 آنان به قطعیت نرسیده است می توانند با تکمیل و ارسال فرم مربوط و با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) دستورالعمل موصوف به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1396 از مزایا و تسهیلات آن بهره مند گردند.

بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1396 آنها در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی منجر به کاهش مالیات گردد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1397 آنها نخواهد داشت.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0