وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تفویض اختیار تعیین مسئول رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده 238 ق.م.م.

شماره: 200/7212/د تاریخ: 1401/02/12 مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/531 مورخ 1400/11/12 و در اجرای بند (3) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسئول یا مسئولان مربوط در اجرای ماده (238) قانون مالیات­های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن ، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استان­ها ، مسئول یا مسئولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (238) ق.م.م. را با رعایت دستورالعمل یاد­شده، از بین مأموران مالیاتی به غیر از مأموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور