وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ترتیبات اجرایی دستورالعمل تبصره 1 ماده 238

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

ترتیبات اجرایی دستورالعمل تبصره 1 ماده 238

دستورالعمل تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره دستورالعمل: 200/1400/531

تاریخ: 1400/11/12

موضوع: ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02

پیرو دستورالعمل های اجرایی تبصره (1) ماده (238) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 ابلاغی به شماره 200/1400/520 مورخ 1400/10/21، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستور العمل مذکور در خصوص اعتراض هایی که در تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادرات کل امور مالیاتی تسلیم می شود ، به شرح ذبل می باشند:

1- در اجرای مفاد قسمت اخیر بند (1) و همچنین مقررات بند (7) دستور العمل اجرایی یاد شده ، از تاریخ 1400/10/13 لغایت 1401/02/17، اعتراض به اوراق تشخیص مالیات / مطالبه مالیات / اعلام نتیجه رسیدگی / استرداد حسب مورد ، همچنان به روش های قبلی (ارسال از طریق سامانه عملیات الکترونیکی ، پستی یا دستی به صورت مستقیم توسط مؤدی به منظور ثبت از طریق باجه خدمات مؤدیان) به اداره کل لمور مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

2- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، از تاریخ 1401/02/18 به بعد صرفا اعتراضاتی را که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طریق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهد گرفت .

3- به موجب این دستور العمل انتخاب مسؤول / مسؤولان مربوط در اجرای ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود ، لزا ضرورت دارد ، مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف در بین معاونان مدیر کل / مدیران با حسابرسان کل مالیاتی اقدام نماید .

4- در مواردی که برای رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی بیش از یک مسؤول انتخاب می شود تعداد مسؤولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدی از مسؤولان از بین روسای گروه حسابرسی مالیاتی بلا مانع می باشد . در این حالت در صورت عدم وجود اتفاق نظروجود دارد می بایست توسط مسؤولان مربوط در سامانه عملیاتی درج و ثبت گردد .

5- مسؤول / مسؤولان مربوطه می بایست با رعایت مقررات مربوط ، موارد اعتراض مؤدی را مجددا رسیدگی و نسبت به تعدیل  درآمد / مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکراقلام تعدیل شده و نشده مؤثر درموارد مذکور حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نمایند .

6- پس از اعلام نتیجه به مؤدی از طریق سامانه عملیاتی ، مؤدی حداکثر ظرف مدت 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نماید . در مواردی که مؤدی در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسؤولان / مسؤولان مربوط اقدام نماید درآمد / مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی قطعی و در صورتی که تمام یا بخشی از رسیدگی مجدد انجام شده مورد قبول مؤدی واقع نشود یا مؤدی نسبت به آن در مهلت مقرر مذکوراظهارنظر ننماید ، پرونده امر جهت رسیدگی به مابه الاختلاف تعدیل نشده توسط مسؤول / مسؤولان مربوط به طور سیستمی (الکترونیکی) به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد .

7- صرفا مواردی در هیئت های حل اختلافی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده (238) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد وپس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد مسؤول / مسؤولان مربوط ، همچنین مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (6) این دستور العمل معترض باشد .

8- معاونت فناوری مالیاتی مکلف است حداکثر تا تاریخ 1401/02/01 ترتیبات سیستمی مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآیند اعتراض به اوراق تشخیص مالیات / اخذ مالیات / اعلام نتیجه رسیدگی / استرداد را درکل منابع مالیاتی و برای همه سامانههای در حال بهره برداری عملیاتی نماید به نحوی که از تاریخ 1401/02/18 امکان ثبت اعتراض از طریق سامانه مربوط برای عموم مؤدیان امکان پذیر باشد.

 

ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238

ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238

ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238

ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238

ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238

ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0