وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تفویض اختیار تقسیط بدهی وبخشودگی جرایم

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

متن بخشنامه 200/1401/1 مورخ 1401/01/07 در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی و نحوه تقسیط بدهی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

بخشنامه

۱

۱۴۰۱

مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم

م ، ۱

مخاطبان/ دینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ، ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع: تفویض اختبار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱.

 

بنابر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند وصول بدهی های مؤدیان، تقسیط و بخشودگی جرائم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط بشرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود:

الف – بخشودگی جرائم قابل بخشش

1- بخشودگی جرائم از تاریخ 1401/01/01 لغایت 1401/06/31 بشرح جدول زیر و با رعایت سایر بند های این بخشنامه تعیین می گردد.

 

سال / دوره

۱۳۹۸ و به بعد

1397

1396

1395

1394 و قبل آن

حداکثر درصد بخشودگی جرائم

100

95

85

80

70

2- حداکثر میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ 1401/07/01 با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در موارد پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط ، به میزان هشتاد و پنج (85) درصد تعیین می گردد.

3- درصد های مذکور در بند های 1 و 2 فوق در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی می باشد. در ازای سپری شدن هر ماه دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سالها / دوره های مربوط کسر می شود.

4- بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سالهای 1394 و قبل از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

5- درصد بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31،متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی ( میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم‌گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور می باشد. در صورت عدم ارائه تمام یا بخشی از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض  اختیار بخشودگی جرائم تا میزان چهل (40) درصد خواهد بود.

6- مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره این سازمان نخواهد بود.

7- بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه در خصوص مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است ، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

8- در صورتیکه فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

9- مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال 1400 ، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است ، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند.

ب – تقسیط بدهی:

10- حداکثر زمان قابل تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی برای در خواست های ارائه شده تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نه ماه تعیین می گردد.

1-10- بعد از گذشت یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط به ازای سپری شدن هر ماه ، یک ما از مدت تقسیط کاسته می شود تا به حداکثر یکسال برای مالیاتهای مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده برسد.

11- حداقل معادل بیست درصد (20%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره / سال در هر منبع به صورت نقد در زمبن تقسیط وصول گردد.

12- برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه، اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسید مقرر می باشد.

13- در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است ، در صورتی که مودی در سر رسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به فصول کل بدهی مؤدی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.

ج – سایر مقررات

14– تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد.

15- برای تقسیط و بخشودگی جرائم، حوزه کاری حسابداری مودیان ادارات کل امور مالیاتی موظف است نسبت به بررسی شرایط، دلایل و مستندات مؤدیان اقدام لازم بعمل آورد.

16- قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیر کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

داود منظور

 

تصویر بخشنامه 200/1401/1 مورخ 1401/01/07 در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی و نحوه تقسیط بدهی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 2

وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۵ فروردین ۱۴۰۲ - Kazkzrdenric

thank you very much
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - kzkazAnata

Thanks for the post