وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تفاهم‌نامه میان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم حقوقی رییس جمهور

شماره: 146988 تاریخ: 1400/11/18 در راستای تقویت و انسجام سازمان حقوقی دولت و توسعه همکاری های فیمابین، در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد مورخ 1400/11/18 با حضور جناب آقای دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور و جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تفاهم و مقرر شد: · مفاد بخشنامه شماره 96481 مورخ 1400/08/29 معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغی به دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه راجع به بررسی و تایید صلاحیت تخصصی بالاترین مسئول حقوقی دستگاه اجرایی، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب فرآیند مدون معاونت حقوقی اجرایی شود . · مفاد بخشنامه شماره 110907 مورخ 1400/09/31 معاون اول محترم رییس جمهور راجع به حل اختلاف میان دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 با ساز و کار مقرر در شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالانه مورد تاکید و تفاهم طرفین واقع و در زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان اجرا خواهد شد. · در اجرای بخشنامه شماره 59370/1000054 مورخ 1400/09/03 معاون اول رییس جمهور و تصویب نامه های ذیربط و ابلاغیه ذیربط در وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه، هرگونه تصویب نامه،لایحه پیشنهادی، تفاهم نامه ها و قراردادها یا اسناد تعهدآور داخلی یا خارجی وزارتخانه و زیر مجموعه آن پیش از تصویب یا انعقاد با مشارکت موثر امور حقوقی سازمان یا شرکت های مرتبط و دفتر حقوقی وزارتخانه و عندالزوم مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری یا کمیسیون توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم یا بازنگری حقوقی و نهایی خواهد شد. · تنقیح قوانین و مقررات تخصصی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکیل کارگروه مشترک وزارتخانه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ترسیم نقشه راه جامع تنقیح قوانین و مقررات و استفاده از ظرفیت های درون و بدون سازمانی تداوم خواهد یافت و مصوبات مراجع وضع مقررات در وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیر مجموعه آن نیز با همکاری فیمابین متعاقبا مورد تنقیح و انتشار قرار گیرد و مقررات مرتبط در پایگاه های اطلاع رسانی دو طرف منتشر شود. · نقشه راه تدوین و برگزاری آموزش ها و راهبری پژوهش های تخصصی و کاربردی کارشناسان و مشاوران حقوقی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و داراییبا همفکری و همکاری طرفین اجرا شود. این تفاهم نامه در تاریخ 1400/11/18 فیمابین معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، امضاء و تبادل گردید و مدت اجرای آن نامحدود می باشد. طرفین تفاهم نمودند به منظور پیگیری و تسهیل اجرای مفاد تفاهم نامه حاضر، کمیته اجرایی با حضور نمایندگان طرفین تشکیل گردد. محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی