وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

* مصوبه 81/4/18 شورای عالی بیمه مبنی بر اصلاح ماده 7 از فصل سوم آیین نامه ذخائر فنی موسسات بیمه موضوع تبصره یک ماده 109 ق.م.م

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۱۶

  • 1381-06-16 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی تصویر مصوبه مورخ 18/4/1381 شورای عالی بیمه مبنی براصلاح ماده 7 از فصل سوم آئین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه، که دراجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 درشورای عالی مذکور اتخاذ تصمیم و طی نامه شماره 25671 مورخ 15/5/1381 مورد تائید مقام عالی وزارت متبوع قرار گرفته است. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی بیمه مرکزی ایران آیین نامه شماره6/22 مقررات مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه ( شماره 22) شورای عالی بیمه درجلسه مورخ 18/4/1381 تصویب نمود که ماده 7 از فصل سوم آیئن نامه ذخایر فنی موسسات بیمه ( شماره 22) بشرح زیر اصلاح شود:‌ ماده 7 ذخایر حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیر زندگی که عبارتست از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه به ترتیب زیر محاسبه می شود: برای همه بیمه ها چهل درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری. تبصره ذیل این ماده به قوت واعتبار خود باقی است . ماده 109- درآمد مشمول مالیات درمورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از: 1- ذخایر فنی درآخر سال مالی قبل. 2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها. 3- حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها. 4- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکائی نزد بیمه گر واگذار کننده. 5- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکائی نزد بیمه گرواگذار کننده. 6- سهم بیمه گران اتکائی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی. 7- سایر درآمدها. پس از کسر: 1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه. 2- هزینه های پزشکی بیمه های زندگی. 3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. 4- حق بیمه های اتکائی واگذاری. 5- سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث. 6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی. 7- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع. 8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران درسود معاملات بیمه های اتکائی قبولی. 9- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری. 10- ذخایر فنی درآخر سال مالی. 11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول. تبصره 1-انواع ذخایر فنی موسسات بیمه ( اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هریک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه ای خواهند بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس ازموافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر اموراقتصادی ودارائی خواهد رسید.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0