وب سایت آموزش قوانین مالیاتی
شماره مقرره
موضوع مقرره تصویب نامه و تصمیم نامه ها
تاریخ مقرره
فیلتر های تصویب نامه و تصمیم نامه ها

انتخاب وضعیت

حذف فیلتر ها

راهنمای وضعیت سند

New alerts

: معتبر است

New alerts

: بخشی منسوخ شده

New alerts

: منسوخ شده

New alerts

: نامشخص است

 تصویب نامه و تصمیم نامه ها